L’equip de go­vern de To­rrent pre­sen­ta una pro­pos­ta de pres­su­post mu­ni­ci­pal in­cre­men­tant to­tes les par­ti­des de ser­veis bà­sics

L’al­cal­de Je­sús Ros, acom­pan­yat pel re­gi­dor de Ges­tió de Re­cur­sos i Mo­der­nit­za­ció, An­drés Cam­pos, ha pre­sen­tat en l’ha­bi­tual tro­ba­da amb els mit­jans de co­mu­ni­ca­ció la pro­pos­ta de pres­su­pos­tos mu­ni­ci­pals per a l’any 2019 que plan­te­ja la Jun­ta de Go­vern Loc

Nou Horta - - Publireportatge -

En es­te exer­ci­ci el pres­su­post as­cen­deix als 60.157.000 €, i mos­tra ai­xí un crei­xe­ment eco­nò­mic, ja que l’any 2016 va ser de 57.593.000 €. “Ai­xò és de­gut a la bo­na ges­tió per part de l’equip de go­vern i a la mi­llo­ra en l’ac­ti­vi­tat eco­nò­mi­ca de la ciu­tat”, ha as­sen­ya­lat l’al­cal­de Je­sús Ros. Els in­cre­ments més re­lle­vants de des­pe­sa són els des­ti­nats en ma­tè­ria d’Edu­ca­ció, Be­nes­tar so­cial i Se­gu­re­tat. La par­ti­da que més ha aug­men­tat és As­sis­tèn­cia so­cial pri­mà­ria, amb 817.000 €. Edu­ca­ció i Pro­mo­ció de l’Es­port tam­bé ex­pe­ri­men­ta­ría una cres­cu­da con­si­de­ra­ble amb 604.000 €, men­tre que la se­gu­re­tat i or­dre pú­blic s’in­cre­men­ten en 585.000 €. L’or­de­na­ció del tràn­sit pu­ja 220.000 €, i Ur­ba­nis­me i Pla­ne­ja­ment en 465.000 €. Tam­bé te­nen una cres­cu­da im­por­tant al­tres àrees com la pa­vi­men­ta­ció de vies pú­bli­ques, ne­te­ja vià­ria i me­di am­bient. “El que es de­mos­tra és el nos­tre com­pro­mís per a mi­llo­rar els ser­veis so­cials i el be­nes­tar de les per­so­nes”, ha res­sal­tat Cam­pos. L’equip de go­vern in­clou tam­bé sub­ven­cions di­rec­tes en Edu­ca­ció a di­ver­sos cen­tres edu­ca­tius per 164.460 €, be­ques, pre­mis i al­tres sub­ven­cions com­pe­ti­ti­ves per 260.000 €. A més de les be­ques de prees­co­lar 0 a 3 anys per 480.000 € o la tar­ge­ta Mo­bi­li­tat Jo­ve per 100.000 €. Quant a les par­ti­des que es re­duei­xen de ma­ne­ra con­si­de­ra­ble i molt po­si­ti­va es tro­ba la de l’en­llu­me­nat pú­blic. Amb la po­sa­da en mar­xa dels nous fa­nals in­tel·li­gents en s’ha acon­se­guit un ma­jor estalvi. D’igual ma­ne­ra, Cam­pos ha re­cor­dat que en els tres anys de le­gis­la­tu­ra ges­tio­nats fins ara per a l’ac­tual equip de go­vern en­ca­pça­lat per l’al­cal­de Je­sús Ros s’han exe­cu­tat in­ver­sions per va­lor de més de 12 mi­li­ons a la ciu­tat i es pre­veu que amb fons mu­ni­ci­pals i d’al­tres ad­mi­nis­tra­cions s’exe­cu­ten al­tres 6 mi­li­ons més en in­ver­sions en 2019. Igual­ment, el deu­te amb bancs, que a 1 de juny de 2015 era de 57,8 mi­li­ons, s’ha re­duït a 38,6 a 31 de desem­bre de 2018, i es pro­jec­ta que si­ga de 34,8 mi­li­ons a 31 de desem­bre de 2019. “Per tant, d’un en­deu­ta­ment apro­xi­mat del mà­xim le­gal del 110% en 2015, hau­rem pas­sat al 63% en 2019 o, co­sa que és el ma­teix, hau­rem re­duït el deu­te en 23 mi­li­ons d’eu­ros”, ha ex­pli­cat Cam­pos.

Com a no­ve­tat en el pres­su­post per a l’any 2019 s’ha con­tem­plat una con­sig­na­ció per a la im­plan­ta­ció del cin­qué con­te­ni­dor per a re­si­dus or­gà­nics, que en la seua pri­me­ra fa­se de desen­vo­lu­pa­ment com­pta­rà amb un pres­su­post de 200.000 €. El seu ob­jec­tiu és aug­men­tar el re­ci­clat­ge de la ma­tè­ria or­gà­ni­ca a To­rrent. A més, un al­tre dels as­pec­tes que s’in­clouen és una par­ti­da de 300.000 € des­ti­nats a sub­ven­cions per la reha­bi­li­ta­ció d’edi­fi­cis ca­ta­lo­gats.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.