L’Ajun­ta­ment de To­rrent i Va­lèn­cia van for­mar una co­mis­sió mix­ta al desem­bre del 2017 per a es­tu­diar les ne­ces­si­tats i via­bi­li­tat del re­fu­gi

Nou Horta - - El Trenet De Nadal Arriba A La Ciutat El Dia 21 Fi -

La Jun­ta de Go­vern Lo­cal de To­rrent ha apro­vat la com­pra dels te­rrenys que es des­ti­na­ran a la cons­truc­ció del re­fu­gi d’ani­mals. És una in­ver­sió pre­vis­ta dins del pro­gra­ma d’in­ver­sions fi­nan­ce­ra­ment sos­te­ni­bles fruit del su­pe­rà­vit de 4.648.291,83 eu­ros amb el qual l’Ajun­ta­ment de To­rrent va tan­car l’exer­ci­ci 2017, grà­cies a la bo­na ges­tió del con­sis­to­ri. L’Ajun­ta­ment de To­rrent i Va­lèn­cia van for­mar una co­mis­sió mix­ta al desem­bre del 2017 per a es­tu­diar la lo­ca­lit­za­ció del re­fu­gi d’ani­mals, les ne­ces­si­tats i la via­bi­li­tat ju­rí­di­ca, eco­nò­mi­ca i tèc­ni­ca de la ges­tió con­jun­ta. Des­prés de la fa­se d’es­tu­di, la co­mis­sió va tro­bar el lloc ido­ni, el qual po­drà do­nar ser­vei a l’Hor­ta Sud i Nord al vol­tant del co­rre­dor co­mar­cal, amb unes co­mu­ni­ca­cions ex­cel·lents a més de tin­dre sub­mi­nis­tra­ment d’ai­gua i llum. L’al­cal­de, Je­sús Ros, ha vol­gut des- ta­car “el va­lor del pas tan im­por­tant que s’ha do­nat i con­ti­nuar es­te pro­jec­te con­junt que per­me­trà do­nar ser­vei a To­rrent, Va­lèn­cia i to­ta l’àrea me­tro­po­li­ta­na i ofe­rir ai­xí als nos­tres ani­mals més qua­li­tat de vi­da”. L’ad­qui­si­ció, de 50.000 € apro­xi­ma­da­ment, l’ha fe­ta l’Ajun­ta­ment de To­rrent i es con­ti­nua­rà tre­ba­llant en col·la­bo­ra­ció amb l’Ajun­ta­ment de Va­lèn­cia per a la crea­ció d’un con­sor­ci per a fer reali­tat el re­fu­gi mu­ni­ci­pal.

Ai­xí, l’equip de go­vern ac­tual fa un pas més en fa­vor del be­nes­tar ani­mal, que es­ta le­gis­la­tu­ra ha pres de­ci­sions im­por­tants com la de­cla­ra­ció de sa­cri­fi­ci ze­ro en la re­co­lli­da d’ani­mals de la ciu­tat o la crea­ció de la Re­gi­do­ria dels Drets dels Ani­mals i el Con­sell de Be­nes­tar Ani­mal, on les pro­tec­to­res po­den apor­tar pro­pos­tes o sug­ge­ri­ments, ai­xí com del Ser­vei de Pro­tec­ció Ani­mal (SEPROA) de la Po­li­cia Lo­cal.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.