To­rrent Nou iti­ne­ra­ri en la ca­rre­ra Sant Sil­ves­tre

Per a com­me­mo­rar el X aniver­sa­ri s’han dis­sen­yat ca­mi­se­tes per a les 2.000 pri­me­res per­so­nes que arre­ple­guen el dor­sal

Nou Horta - - El Trenet De Nadal Arriba A La Ciutat El Dia 21 Fi -

To­rrent cal­fa mo­tors per a ce­le­brar la ca­rre­ra Sant Sil­ves­tre, un es­de­ve­ni­ment es­por­tiu i so­li­da­ri que té un gran èxit en­tre la ciu­ta­da­nia i que ja s’ha con­ver­tit en una ci­ta obli­ga­tò­ria en el ca­len­da­ri de la ciu­tat. El dia 28 de desem­bre, els to­rren­tins i to­rren­ti­nas trau­ran els seus mi­llors dis­fres­ses per a par­ti­ci­par en es­ta ca­rre­ra, que ce­le­bra el X aniver­sa­ri en­guany. En­tre les no­ve­tats d’es­ta edi­ció des­ta­ca el nou re­co­rre­gut, que co­me­nça­rà com és tra­di­ció als peus de la To­rre. Els par­ti­ci­pants pu­ja­ran per l’avin­gu­da, gi­ra­ran pel ca­rrer Sant Va­le­riano, per a tor­nar a l’avin­gu­da pel ca­rrer Azo­rín, on con­ti­nua­ran bai­xant fins a arri­bar una al­tra ve­ga­da a la plaça Ma­jor. Una al­tra de les sor­pre­ses és que les 2.000 pri­me­res per­so­nes que arri­ben per a arre­ple­gar el seu dor­sal re­bran com a ob­se­qui una ca­mi­se­ta com­me­mo­ra­ti­va del X aniver­sa­ri, dis­sen­ya­da per l’Ajun­ta­ment de To­rrent. L’any pas­sat la ca­rre­ra es va con­ver­tir en un èxit amb més de 2.152 co­rre­dors i 4.000 kg d’ali­ments a fa­vor del Punt d’Ali­ments. “Tot apun­ta que en la de 2018 se­gur que ens su­pe­rarem, ja que a fal­ta d’una set­ma­na hi ha ins­cri­tes més de 800 per­so­nas”, des­ta­ca la re­gi­do­ra d’Es­ports, Na­dia Ma­rín. Les ins­crip­cions po­den realit­zar-se de tres mo­des. De ma­ne­ra on­li­ne en l’en­lla­ce se­güent: http://www.fdm­to­rrent.com/Ac­ti­vi­da­desy­com­pe­ti­cio­nes/Ins­crip­cio­nes.asp, a l’ei­xi­da de la ca­rre­ra de 17:30 a 19:30 h. I fi­nal­ment, en l’ofi­ci­na de la Fun­da­ció Es­por­ti­va Mu­ni­ci­pal, ca­rrer Cons­ti­tu­ció, 49; o per te­lè­fon (96 156 23 46) no­més ma­tins i fins al di­me­cres 26 de desem­bre a les 13:00 h.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.