Es pre­pa­rem per a re­bre als Reis Mags d’Orient

Nou Horta - - News -

La Co­mar­ca es pre­pa­ra per a l’arri­ba­da dels Reis Mags d’Orient, men­tre els po­bles gau­dei­xen de les ac­ti­vi­tats na­da­len­ques, amb con­certs, ac­ti­vi­tats in­fan­tils, cul­tu­rals, fi­res, etc. A l’ac­tua­li­tat, des­ta­car la II Ga­la de la Fe­de­ra­ció de l’es­port in­clu­siu a Al­daia, men­tre que Al­fa­far lliu­ra els pre­mis a l’alt ren­di­ment aca­dè­mic. La Fe­de­ra­ció Es­pan­yo­la de Mu­ni­ci­pis i Pro­vín­cies pre­mia a Be­ne­tús­ser pel seu pro­gra­ma d’ab­sen­tis­me es­co­lar. A Ca­ta­rro­ja, l’ajun­ta­ment tre­ba­lla per crear un en­torn ur­bà adap­tat. Per la seua ban­da, a Ma­ni­ses, Ca­sa Vio­le­ta obri les seues por- tes. En Me­lia­na, el go­vern apro­va uns pres­su­pos­tos de 7.404.681,54 €. A Tavernes Mª Car­men Mar­co és re­ele­gi­da can­di­da­ta a l’al­cal­dia. I per fi­na­lit­zar, To­rrent pre­sen­ta una pro­pos­ta de pres­su­post mu­ni­ci­pal in­cre­men­tant to­tes les par­ti­des de ser­veis bà­sics. En aquest nú­me­ro, no ets pots per­dre, les agen­des na­da­len­ques dels di­fe­rents po­bles de la co­mar­ca, el nos­tre ar­ti­cle on re­co­ma­nem els re­gals més es­pe­cials per aques­tos na­dals, i els ar­ti­cles dels nos­tres col·la­bo­ra­dors, Zo­na Py­me, Mar­ti­nez Abad i Grup Ve­te­ri­na­ri.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.