El Na­dal ja es­tà ací

El po­ble d’Al­bo­raia ple­na d’ac­ti­vi­tats el mes de desem­bre

Nou Horta - - El Poble D’alboraia Plena D’activitats El Mes De D -

Com ca­da any, Al­bo­raia s’en­ga­la­na per a re­bre el Na­dal i l’Any Nou. Du­rant el mes de desem­bre, el mu­ni­ci­pi ce­le­bra­rà una àm­plia va­rie­tat d’ac­ti­vi­tats amb mo­tiu de les fes­tes na­da­len­ques.

La pro­gra­ma­ció es­ta­rà pla­ga­da d’ac­ti­vi­tats per als més xi­co­tets. A més de la tra­di­cio­nal Ca­val­ca­da de Re­yes del dia 5 de ge­ner i la vi­si­ta de Pa­re Noel a la ca­sa del com­te Za­no­gue­ra del 24 de desem­bre, els xi­quets i xi­que­tes po­dran gau­dir d’ac­ti­vi­tats com con­ta­con­tes a la Bi­blio­te­ca Pú­bli­ca Mu­ni­ci­pal i obres de tea­tre in­fan­til en l’Agrí­co­la. Du­rant el na­dal tam­bé es po­ten­cia­rà el co­me­rç lo­cal amb ac­ti­vi­tats com el con­curs d’apa­ra­dors en el qual par­ti­ci­pa­ran molts dels ne­go­cis lo­cals, que es po­dran vo­tar en l’ofi­ci­na del AMIC de l’Ajun­ta­ment fins al 5 de ge­ner. A més ce­le­bra­ran un sor­teig de re­gals en­tre els clients que acu­dis­quen a com­prar du­rant el mes de desem­bre. En els co­me­rços lo­cals tam­bé es po­dran acon­se­guir en­tra­des per al tren na­da­lenc que re­co­rre­rà els tres nu­clis ur­bans d’Al­bo­raia. Per part seua, el Mer­cat Mu­ni­ci­pal pren­drà part en la cam­pan­ya ‘Jo com­pre a Al­bo­raia, en va­len­cià’ i ce­le­bra­rà un sor­teig el dia 22 de desem­bre i una fes­ta de Na­dal. Ai­xí ma­teix, se ce­le­bra­ran ac­ti­vi­tats cul­tu­rals com el con­cert de l’or­ques­tra de cor­da, un fes­ti­val de na­da­les, un fes­ti­val de dan­sa i ‘El dia + curt’, un fes­ti­val de curt­me­trat­ges. A més, se ce­le­bra­rà la tra­di­cio­nal ca­rre­ra de Sant Sil­ves­tre, una 5k en la qual els i les par­ti­ci­pants po­dran có­rrer dis­fres­sats. D’al­tra ban­da, s’or­ga­nit­za­ran es­de­ve­ni­ments be­nè­fics com el Des­mar­ket de ‘La Ca­sa de la Mar’ amb ac­ti­vi­tats es­por­ti­ves i cul­tu­rals, un tor­neig so­li­da­ri de bàd­min­ton, un cal­do so­li­da­ri i una re­co­lli­da de jo­guets per part de l’or­ga­nit­za­ció Ti­ra Avant. Els veïns i veï­nes d’Al­bo­raia po­dran aco­mia­dar l’any en la Plaça de la Cons­ti­tu­ció. To­ta la in­for­ma­ció so­bre les ac­ti­vi­tats i els ho­ra­ris es­ta­rà dis­po­ni­ble en el pro­gra­ma de Na­dal que es re­par­ti­rà pel po­ble i en la pà­gi­na web www.al­bo­ra­ya.org.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.