Dó­na la ben­vin­gu­da al Na­dal 2018 amb el tra­di­cio­nal Pre­gó i l’en­ce­sa de l’ar­bre

Nou Horta - - El Poble D’alboraia Plena D’activitats El Mes De D - RE­DAC­CIÓ

Els ala­qua­sers i ala­qua­se­res van viu­re una ci­ta molt im­por­tant el pas­sat 14 de desem­bre a la por­ta de l’Ajun­ta­ment. Un any més Ala­quàs do­na­va la ben­vin­gu­da al Na­dal amb el tra­di­cio­nal Pre­gó i l’en­ce­sa de l’ar­bre. La ce­le­bra­ció va com­ptar amb la par­ti­ci­pa­ció de les co­rals de l’Es­co­la­nia Ma­re de Déu de l’Oli­var, l’Or­feó Po­li­fò­nic d’Ala­quàs, el Cor Ga­vo­ta de la UMA, la No­va Co­ral de la UMA, la Ban­da Ju­ve­nil de la UMA i el Con­sell de Xi­quets i Xi­que­tes, en­ca­rre­gats de po­sar a es­ce­na la mú­si­ca en di­rec­te. L’al­cal­des­sa d’Ala­quàs El­vi­ra Gar­cia Cam­pos que va apro­fi­tar per do­nar la ben­vin­gu­da al Na­dal, va agrair tam­bé al pú­blic as­sis­tent la seua pre­sen­cia.

A peu de ca­rrer el pro­ta­go­nis­me va ser per a la mú­si­ca i les llums; i al cel, per als focs d’ar­ti­fi­ci i els 300 glo­bus bio­de­gra­da­bles que es van lla­nçar i que van po­sar fi a aques­ta ci­ta. Una jor­na­da im­por­tant que dó­na pas a una ex­ten­sa pro­gra­ma­ció di­ri­gi­da a tots els pú­blics i que no fi­na­lit­za­rà fins la nit del 5 de ge­ner amb l’arri­ba­da dels Reis Mags.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.