Aco­lli­rà la II Ga­la de la fe­de­ra­ció de l’es­port in­clu­siu al cos­tat dels ac­tors de la pel·lí­cu­la “Cam­peo­nes”

Nou Horta - - El Poble D’alboraia Plena D’activitats El Mes De D - RE­DAC­CIÓ

El Tea­tre Au­di­to­ri Mu­ni­ci­pal d’Al­daia va aco­llir el di­lluns 17 de desem­bre la pre­sen­ta­ció de la se­go­na Ga­la de l’Es­port FEDI-CV que tin­drà lloc di­ven­dres 21 de desem­bre a Al­daia amb la par­ti­ci­pa­ció dels ac­tors de la pel·lí­cu­la “Cam­peo­nes”. En l’ac­te de pre­sen­ta­ció han in­ter­vin­gut Xi­mo Gis­bert, re­pre­sen­tant de FEDI, Gui­ller­mo Lu­ján, al­cal­de d’Al­daia i l’es­por­tis­ta al­daie­ra, Eva Co­ro­na­do.

Pel fet que la idea del guió ori­gi­nal de la pel·lí­cu­la “Cam­pions” va pren­dre la ins­pi­ra­ció de l’equip de bàs­quet ADERES de Bur­jas­sot i tam­bé per­tan­yent a FEDI -ex­pli­ca Xi­mo Gis­bert-, aquest any els am­fi­trions de la ga­la se­ran els ac­tors de la pel·lí­cu­la re­cent­ment no­mi­na­da a 11 pre­mis Go­ya i de els quals es tro­ba Glo­ria Ra­mos, pri­me­ra ac­triu amb dis­ca­pa­ci­tat in­tel·lec­tual no­mi­na­da a una de les estatuilla dels pre­mis més pres­ti­gio­sos del ci­ne­ma es­pan­yol. Gis­bert, acla­reix que “el prin­ci­pal ob­jec­tiu de la ga­la se­rà do­nar vi­si­bi­li­tat a les per­so­nes amb ca­pa­ci­tats di­ver­ses i al tre­ball que realit­zen”. L’ac­te del di­ven­dres co­me­nça­rà a les 16.30 ho­res amb una gran ba­tu­ca­da in­clu­si­va per a re­bre als as­sis­tents i do­na­rà pas­se als re­co­nei­xe­ments a tots els es­por­tis­tes amb di­ver­si­tat in­tel·lec­tual, tèc­nics, clubs, fa­mi­liars i vo­lun­ta­ris que col·la­bo­ren en el dia a dia de la fe­de­ra­ció. A més, la ga­la tin­drà un ca­ràc­ter lú­dic amb mú­si­ca en di­rec­te del grup ESIR, for­mat ex­clu­si­va­ment per do­nes, i els es­pec­ta­cles del Ba­llet Evelyn Orien- tal, Circ Di­vers i la pre­sen­ta­ció del pro­jec­te Lli­ga In­clu­si­va. Gui­ller­mo Lu­ján, ex­pli­ca que “com a al­cal­de d’Al­daia és un ho­nor po­der aco­llir en el Ta­ma aquest es­de­ve­ni­ment i el que vo­lem és dir-los als es­por­tis­tes que no es­tan sols, des de l’ad­mi­nis­tra­ció tre­ba­llem per­què els seus rep­tes si­guen els nos­tres rep­tes, per­què pu­guen ti­rar avant amb una bo­na qua­li­tat de vi­da i que so­bre­tot si­guen fe­li­ces.” Tam­bé, “ani­me a tots els ciu­ta­dans que pu­guen acu­dir a aques­ta ga­la in­clu­si­va per­què si­guem cons­cients d’aques­ta reali­tat”. Per part seua, Eva Co­ro­na­do, afir­ma “es­tic molt con­ten­ta que la ga­la es realit­ze a Al­daia i que tot el po­ble pu­ga veu­re els re­co­nei­xe­ments i tot l’es­fo­rç que fem ca­da dia els es­por­tis­tes amb dis­ca­pa­ci­tat.”

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.