La fa­lla Ca­mí Reial amb la Ma­re de Déu dels De­sam­pa­rats

Nou Torrentí - - Festa I Tradició - REDACCIÓN

Torrent con­ti­nua amb els ho­me­nat­ges a la pa­tro­na de la ciu­tat, la Ma­re de Déu dels De­sam­pa­rats. Una ci­ta ja clàs­si­ca al ca­len­da­ri és la fes­ta que or­ga­nit­za la fa­lla Ca­mí Reial, on ca­da any mi­llo­ra en par­ti­ci­pa­ció i solidaritat. Un any més la co­mis­sió va ce­le­brar la mis­sa de cam­pan­ya prè­via a la pro­ces­só que va re­có­rrer els ca­rrers de la ba­rria­da. Les Fa­lle­res Ma­jors de Torrent de 2015, Ester Ve­guer i Ma­ria Bar­tual, i les seues res- pec­ti­ves Corts d'Ho­nor, jun­ta­ment amb el de­le­gat de Cul­tu­ra, Mo­dest Mu­ñoz, van pre­si­dir l'ac­te, al cos­tat dels fa­llers de la co­mis­sió. La pro­ces­só va com­ptar un al­tre any amb la pre­sèn­cia es­pe­cial de la Ban­da de Cor­ne­tes i Tam­bors de la Ger­man­dat del Sant So­par, de Torrent, que va am­bien­tar aques­ta vetlla­da de fe i de­vo­ció, en què tam­bé van par­ti­ci­par els mem­bres de l'As­so­cia­ció Cul­tu­ral Ro­cie­ra de Torrent , veïns de de­mar­ca­ció, i que ixen al pas de la pro­ces­só i realit­zen una tro­ba­da amb la seua Ver­ge de Ro­cío. Com a no­ve­tat en­guany, cal des­ta­car la tas­ca so­li­dà­ria realit­za­da per aques­ta co­mis­sió el pas­sat dis­sab­te. Els fa­llers van fi­car en mar­xa una tau­la so­li­dà­ria d’arre­ple­ga d’ali­ments en el Cen­tre Co­mer­cial Las Amé­ri­cas. Més de 1.500 qui­los de men­jar van po­der do­nar grà­cies a la solidaritat dels veïns de la ciu­tat. Tots ells se­ran do­nats a Cá­ri­tas, de la pa­rrò­quia de la Sa­gra­da Fa­mí­lia, a la qual per­tany la co­mis­sió.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.