Mon­troi s'in­clou a les Ru­tes Tu­rís­ti­ques Me­diam­bien­tals

Nou Torrentí - - Montserrat - Montroi - Real - Turís - REDACCIÓN

L'Ajun­ta­ment de Mon­troi s'ha in­clòs al pro­gra­ma de 'Ru­tes Tu­rís­ti­ques Me­diam­bien­tals' de la Dipu­tació de Va­lèn­cia, amb l'ob­jec­tiu de mo­bi­lit­zar el tu­ris­me dels mu­ni­ci­pis més afec­tats pels in­cen­dis de l'es­tiu 2012. Les ru­tes d'au­to­bús a Mon­troi, di­ri­gi­des es­pe­cial­ment a as­so­cia­cions, col·lec­tius i es­co­lars, ofe­rei­xen tras­llats, men­jar i una vi­si­ta guia­da des de 8 eu­ros. Els vi­si­tants po­dran realit­zar una ru­ta agro­tu­rís­ti­ca fins a la To­rre-Castell, vi­si­tar el Mu­seu Va­len­cià de la Mel i mol­tes més ac­ti­vi­tats di­ver­ses del mu­ni­ci­pi. L'al­cal­de de Mon­troi, An­to­nio Po­lo, opi­na que «aquest any par­ti­ci­pem per pri­me­ra ve­ga­da en el pro­gra­ma de la Dipu­tació per a do­nar a co­néi­xer el nos­tre mu­ni­ci­pi a vi­si­tants de la res­ta de la pro­vín­cia de Va­lèn­cia».

Vi­si­ta Mon­troi: Ex­cur­sió per a grups:

- Arri­ba­da a la po­bla­ció - Es­mor­zar op­cio­nal - ru­ta agro­tu­rís­ti­ca - vi­si­ta al Mu­seu Va­len­cià de la Mel - men­jar - vi­si­ta a l'Au­la de la Na­tu­ra­le­sa - de­gus­ta­ció de la Mis­te­la de Mon­troi acom­pan­ya­da per co­ca de llan­da - tor­na­da

Ex­cur­sió per a es­co­lars:

- Arri­ba­da a la po­bla­ció - Des­de­ju­ni sa­lu­da­ble - ru­ta agro­tu­rís­ti­ca - vi­si­ta al Mu­seu Va­len­cià de la Mel - men­jar - vi­si­ta a l'Au­la de la Na­tu­ra­le­sa - Ta­ller de ve­les - tor­na­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.