Do­na sang a Mon­troi

Nou Torrentí - - Montserrat - Montroi - Real - Turís - REDACCIÓN

‘Ser do­nant no pas­sa de mo­da', ai­xí és com la Ge­ne­ra­li­tat Va­len­cia­na fa una cri­da a to­ta la po­bla­ció per a que s'ani­men a do­nar sang, ja que do­nant, pots sal­var 3 vi­des. Mon­troi obri­rà les por­tes del seu Ajun­ta­ment (edi­fi­ci nou) el di­jous 4 de juny, de cinc a nou de la nit per a que qui vull­ga, do­ne sang. Re­qui­sits Els re­qui­sits per a po­der do­nar sang són que tin­gues en­tre 18 i 65 anys, pe­sar més de 50 qui­los i no anar en de­jú.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.