Es­co­la d'Es­tiu 2015 a Mon­troi

Ma­trí­cu­la't abans del 12 de juny!

Nou Torrentí - - Montserrat - Montroi - Real - Turís - RE­DAC­CIÓN

De l'1 al 31 de ju­liol, de 9 a 13 ho­res, tin­drà lloc l'Es­co­la D'Es­tiu 2015 a la po­bla­ció de Mon­troi. L'es­co­la es­ta­rà di­ri­gi­da a xi­quets de 0 a 12 anys, i el preu se­rà de 50 € el mes sen­cer i 25 € la quin­ze­na. Pots des­ca­rre­gar el full d'ins­crip­ció a la web de l'Ajun­ta­ment www.mon­troi.es. Em­ple­na'l i por­ta'l a l'Es­co­la In­fan­til Mu­ni­ci­pal l'Abe­lle­ta, o en­via'l a e.i.la­be­lle­ta­de­mon­[email protected] El 24 de junt hi hau­rà una reunió in­for­ma­ti­va a les 18:30 ho­res a l'Ajun- ta­ment de Mon­troi. Per a més in­for­ma­ció, cri­dar al 96 212 99 69.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.