Io­ga en fa­mí­lia a l'Es­pai Fa­mi­liar de Mon­troi

Nou Torrentí - - Montserrat - Montroi - Real - Turís - RE­DAC­CIÓN

El pas­sat dis­sab­te 6 de juny va te­nir lloc el ta­ller de io­ga en fa­mí­lia di­ri­git a adults i xi­quets en­tre 0 i 12 anys or­ga­nit­zat per l’Es­pai Fa­mi­liar de Mon­troi. A tra­vés de jocs col·lec­tius i exer­ci­cis adap­tats a ca­da fran­ja d’edat, els as­sis­tents gau­di­ren d’una di­ver­ti­da es­to­na com­pro­vant de pri­me­ra mà els be­ne­fi­cis d’aques­ta dis­ci­pli­na. Amb aquest ta­ller, l’Es­pai Fa­mi­liar de Mon­troi dó­na per con­clòs el seu pri­mer curs d’ac­ti­vi­tat, que s’ini­cià el pas­sat 18 d’Oc­tu­bre del 2014 amb la pre­sen­ta­ció d’aquest ser­vei mu­ni­ci­pal que cons­ti­tueix un lloc d’en­con­tre per a fa­mí­lies i pro­fes­sio­nals re­la­cio­nats amb la infància, on po­der com­par­tir i apren­dre so­bre te­mà­ti­ques d’in­te­rès re­la­cio­na­des amb la criança i edu­ca­ció dels més me­nuts. L’Es­pai Fa­mi­liar tor­na­rà a ini­ciar la seua ac­ti­vi­tat el pro­per se­tem­bre, amb una pro­gra­ma­ció d’ac­ti­vi­tats ca­rre­ga­da de no­ves pro­pos­tes i ta­llers que fo­men­ten l’ade­quat desen­vo­lu­pa­ment dels xi­quets.

o vols pro­po­sar al­gu­na te­mà­ti­ca o ac­ti­vi­tat per al prò­xim curs pots con­sul­tar la web www.mon­troi.es, bus­car a fa­ce­book Es­pai Fa­mi­liar o es­criu­re a es­pai­fa­mi­liar­mon­[email protected]

Si vols més in­for­ma­ció

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.