Curs de cui­na fran­ce­sa a Mon­tse­rrat

Nou Torrentí - - Montserrat - Montroi - Real - Turís - RE­DAC­CIÓN

20 eu­ros, i per a la res­ta és de 25 eu­ros. El pa­ga­ment es fa­rà el pri­mer dia de clas­se, el 16 de juny. Una ve­ga­da ela­bo­rats els plats, es de­gus­ta­ran al ma­teix lo­cal. El lo­cal de La Fus­te­ria es­tà si­tuat en­front l'Es­ta­ció de Ser­vei Cha­san (ga­so­li­ne­ra), al cos­tat de la ten­da de plan­tes. Si ne­ces­si­teu més in­for­ma­ció, te­le­fo­neu al 962 998 178. Sols heu de dur el da­van­tal i el tor­ca­mans. Cal que sol·li­ci­teu la ins­crip­ció al co­rreu elec­trò­nic de a.ger­[email protected]

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.