Fi­na­lit­zen els ho­me­nat­ges a la Ma­re de Déu amb la fes­ti­vi­tat de la fa­lla II Tram

Nou Torrentí - - Festa I Tradició - RE­DAC­CIÓN

a la plaça de la Lli­ber­tat, a les por­tes del seu casal, acom­pan­yats per res­ta de les 29 co­mis­sions de la ciu­tat. Les fa­lle­res ma­jors de To­rrent, Es­ter Ve­guer i Ma­ria Bar­tual, ai­xí com les seues res­pec­ti­ves Corts d’Ho­nor i els mà­xims re­pre­sen­tants de la co­mis­sió am­fi­trio­na, van pre­sen­ciar la mis­sa de cam­pan­ya que va co­me­nçar a les 20 ho­res. En aca­bar, acom­pan­yats per la ban­da de mú­si­ca, tots els con­vi­dats, junts amb els fa­llers de II Tram van par­ti­ci­par ac­ti­va­ment en el re­co­rre­gut per l’avin­gu­da. Una ve­ga­da aca­bats els ac­tes ofi­cials, la fi de fes­ta el va po­sar una mas­cle­tà i un vi d’ho­nor per als as­sis­tents.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.