Com­pro­mís per To­rrent ins­ta l'Ajun­ta­ment a fer pos­si­ble per obrir els men­ja­dors es­co­lars en es­tiu

Nou Torrentí - - Política - Com­pro­mís To­rrent

El Por­ta­veu del Grup Mu­ni­ci­pal de Com­pro­mís per To­rrent, Pau Ala­ba­jos, ha ins­tat l'equip de go­vern, en Jun­ta de Por­ta­veus, a ex­plo­rar les ac­cions ne­ces­sà­ries a fer per obrir els men­ja­dors es­co­lars ja aquest es­tiu per tal que les fa­mí­lies que ho ne­ces­si­ten pu­guen ga­ran­tir que els seus fills tin­guen ac­cés als men­ja­dors una ve­ga­da ha aca­bat el curs. "En­te­nem que amb el tras­pàs de po­ders que s'es­tà pro­duint tant en l'Ajun­ta­ment de To­rrent com en la Ge­ne­ra­li­tat Va­len­cia­na hi ha un im­pàs que su­po­sa una di­fi­cul­tat afe­gi­da per por­tar avant les po­lí­ti­ques prò­pies, pe­rò açò mai no ha d'anar con­tra les per­so­nes més ne­ces­si­ta­des. En aquest sen­tit, des de Com­pro­mís pen­sem que és qües­tió de vo­lun­tat po­lí­ti­ca po­der por­tar avant l'ober­tu­ra dels men­ja­dors es­co­lars per l'emer­gèn­cia so­cial que te­nim a la nos­tra ciu­tat", ha va­lo­rat Pau Ala­ba­jos, qui, a més, ha ex­pli­cat que "des dels go­verns de Va­lèn­cia i Ala­cant, en els quals Com­pro­mís es fa cà­rrec de la ges­tió de l'àrea de Ser­veis So­cials, s'ha po­gut im­pul­sar aques­ta me­su­ra ja per a aquest es­tiu, fet que de­mos­tra que la clau es­tà en la vo­lun­tat, si se'n té o no. I no­sal­tres en te­nim."

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.