Les can­di­da­tes a Cort d’Ho­nor i Fa­lle­res Ma­jors de To­rrent sig­nen els seus com­pro­mi­sos amb les fa­lles

Nou Torrentí - - Festa I Tradició - RE­DAC­CIÓN

Les fa­lles de 2016 ja es­tan ací, el ci­cle tor­na a co­me­nçar. L’O.A.M. de Jun­ta Lo­cal Fa­lle­ra de To­rrent tor­na a fi­car en mar­xa el pro­cés d’elec­ció de les Fa­lle­res Ma­jors de la ciu­tat i les res­pec­ti­ves Corts d’Ho­nor. Com ca­da any, les can­di­da­tes de les fa­lles es pre­sen­ten a l’espera de les pro­ves i de la de­ci­sió del ju­rat que es fa­rà pú­bli­ca dis­sab­te, 11 de ju­liol, en l’ac­te d’Elec­ció de Fa­lle­res Ma­jors a l’Àgo­ra de Parc Cen­tral, un es­de­ve­ni­ment únic que do­na el tret d’ei­xi­da a les prò­xi­mes fes­tes fa­lle­res. Per a es­te nou ci­cle fa­ller de 2016 s’han pre­sen­tant un to­tal de 14 can­di­da­tes adul­tes i 9 in­fan­tils, el que su­po­sa que cinc as­pi­rants in­fan­tils no for­ma­ran part de la Cort d’Ho­nor In­fan­til, tal i com mar­ca el re­gla­ment fa­ller. Ai­xí doncs, 9 xi­que­tes i 9 do­nes for­ma­ran l’olimp fa­ller per al prò­xim any, de les quals, a so­les dos se­ran les mà­xi­mes re­pre­sen­tants de la ca­pi­tal de l’Hor­ta Sud. La pas­sa­da setmana se va ce­le­brar la pre­sen­ta­ció oficial de to­tes elles, ai­xí com la fir­ma de com­pro­mís dels tu­tors de les me­nors i les can­di­da­tes adul­tes amb les nor­mes de pro­to­col i as­sis­tèn­cia a ac­tes que mar­ca Jun­ta Lo­cal Fa­lle­ra. La ca­sa de la Cul­tu­ra va ser l’es­ce­na­ri tra­di­cio­nal on es van do­nar a co­nèi­xer, a la ve­ga­da que van tin­dre l’opor­tu­ni­tat de pre­gun­tar dub­tes a les mà­xi­mes re­pre­sen­tants de l’any an­te­rior. Es­ter Ve­guer i Ma­ria Bar­tual, Fa­lle­res Ma­jors de To­rrent de 2015, van do­nar el seu punt de vis­ta so­bre un any ple de sa­tis­fac­cions, pe­rò tam­bé sa­cri­fi­cis i una agenda re­ple­ta d’ac­tes amb el qual s’ha de com­plir. Les pro­ta­go­nis­tes van es­tar acom­pan­ya­des pels mem­bres de Jun­ta Lo­cal Fa­lle­ra, fa­mi­liars i amics per tal de do­nar el su­port ins­ti­tu­cio­nal a les can­di­da­tes en es­te som­ni que co­men­cen. Les can­di­da­tes, a la seua ve­ga­da, van par­ti­ci­par en un joc de pre­gun­tes anò­ni­mes a les fa­lle­res ma­jors de To­rrent de 2015, on Es­ter i Ma­ria van ha­ver de res­pon­dre a qües­tions re­la­cio­na­des amb l’agenda, la ma­ne­ra de com­pa­gi­nar es­tu­dis, vi­da la­bo­ral i as­sis­tèn­cia a ac­tes, pe­rò tam­bé van re­cor­dar els mi­llors mo­ments vis­cuts, els de més ner­vio­sis­me i la com­pan­yia in­dis­pen­sa­ble de la Cort d’Ho­nor.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.