El so­par anual de Corts d’Ho­nor

Nou Torrentí - - Festa I Tradició - RE­DAC­CIÓN

Dis­sab­te 13 de juny va tin­dre lloc el so­par anual de Corts d’Ho­nor de To­rrent amb fins so­li­da­ris. Les Corts d’Ho­nor de to­ta la his­tò­ria de les fa­lles de la ca­pi­tal de l’Hor­ta Sud s’uni­ren, un any més, per a par­ti­ci­par d’es­ta ac­ti­vi­tat so­li­da­ria i que ca­da any té un be­ne­fi­cia­ri di­fe­rent. En­guany les or­ga­nit­za­do­res de l’es­de­ve­ni­ment eren la Cort d’Ho­nor In­fan­til de 1998 i la Cort d’Ho­nor ma­jor de 2010, am­bos corts uni­des per la seua mà­xi­ma re­pre­sen­tant, Cris­ti­na Gar­cia, qui va re­pre­sen­tar a tots els xi­quets de la ciu­tat en 1998 i en 2010 va re­pe­tir com adul­ta. El res­tau­rant El Pino, va ser el lloc triat, per a fer el so­par. En to­tal 2.800 eu­ros que se su­men als 600 qui­los de men­jar re­cap­tat que aniran a pa­rar al co­le Ma­dre Pe­tra de To­rrent. Diu­men­ge, 7 de juny, va ser tot un èxit el fes­ti­val so­li­da­ri de mo­nò­legs a la sa­la d’ac­tes de l’Ajun­ta­ment de To­rrent. Ple , de gom a gom, el nom­brós pú­blic as­sis­tent va gau­dir dels acu­dits de Vi­cent Burguera, Cris­ti­na Mo­li­na, San­dra Ca­rri­llo i com a con­vi­dat, Os­car Tra­mo­ye­res, con­duits per Chus La­cort. Tot allò re­cap­tat amb les do­na­cions vo­lun­tà­ries i la ri­fa del so­par van anar a pa­rar al col•le­gi Ma­dre Pe­tra, per aten­dre les ne­ces­si­tats dels xi­quets més des­fa­vo­rits. La re­li­gio­sa Gel­tru­dis va acon­se­guir que l’Ajun­ta­ment li ce­di­ra els te­rrenys de l’an­ti­ga gos­se­ra, si­tua­da al Ve­dat, per mun­tar les seues pri­me­res clas­ses i cons­truir el cen­tre, que ac­tual­ment com­pta amb unes com­ple­tes ins­tal·la­cions, tant edu­ca­ti­ves, com es­por­ti­ves, que as­se­gu­ren una bo­na edu­ca­ció als alum­nes, que re­ben tots els ser­veis gra­tuï­ta­ment: en­sen­ya­ment re­glat, trans­port i men­ja­dor es­co­lar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.