Ai­xí ho ha de­ci­dit el CVC du­rant el ple del mes de juny en què s’ha in­ci­dit que, per po­der ser con­si­de­ra­des BIC, aques­tes fes­tes ha­vien de re­unir els re­qui­sits de ce­le­brar to­tes elles des del se­gle XIX, ai­xí com te­nir una Jun­ta Lo­cal Fa­lle­ra.

Nou Torrentí - - Festa I Tradició - RE­DAC­CIÓN

L’in­for­me ha es­tat re­dac­tat pel mem­bre de la ins­ti­tu­ció Fran­cis­co Pé­rez Pu­che, que ha in­ci­dit en les seues con­clu­sions en què la his­tò­ria, desen­vo­lu­pa­ment i pro­jec­ció de les fes­tes fa­lle­res d’aques­tes cinc ciu­tats va­len­cia­nes es tro­ben «so­bra­des» raons ar­tís­ti­ques, li­te­rà­ries, mu­si­cals, as­so­cia­ti­ves, po­pu­lars, gas­tro­nò­mi­ques, hu­mo- rís­ti­ques i de man­te­ni­ment de tra­di­cions que «acre­di­ten el mè­rit que les ava­la per re­bre aques­ta dis­tin­ció». Ai­xí ma­teix, l’in­for­me del CVC con­si­de­ra que aques­ta de­cla­ra­ció BIC ha de te­nir com a con­se­qüèn­cia «un ma­jor co­nei­xe­ment de la fes­ta per part dels va­len­cians i una aten­ta di­fu­sió per part de les au­to­ri­tats lo­cals, pro­vin­cials i au­to­nò­mi­ques».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.