Tras­llat del cen­tre de sa­lut de Tu­rís

Nou Torrentí - - Montserrat - Montroi - Real - Turís - RE­DAC­CIÓN

El 29 de juny van en­trar en fun­cio­na­ment les ins­tal·la­cions del nou cen­tre de sa­lut, que per­tany al De­par­ta­ment de Sa­lut de l'Hos­pi­tal de Ma­ni­ses, ubi­cat en el ca­rrer Jo­sé Vi­cen­te He­rre­ra "El To­rre". L'edi­fi­ci com­pta amb més de 1.185 me­tres qua­drats de su­per­fí­cie i subs­ti­tui­rà a l'ac­tual, de 484m2. El pas­sat mes de ma­rç el con­se­ller de Sa­ni­tat, Ma­nuel Llom­bart, va vi­si­tar el fu­tur cen­tre de sa­lut per a co­néi­xer el con­di­cio­na­ment que s'es­tà duent a ter­me. Du­rant la vi­si­ta va es­tar acom­pan­yat per l'al­cal­des­sa de Tu­rís, Pi­lar Lo­zano, i el ge­rent del de­par­ta­ment de Sa­lut de Ma­ni­ses, Vi­cen­te Gil Suay, ai­xí com pels em­pleats del cen­tre i re­pre­sen­tants d'en­ti­tats i as­so­cia­cions lo­cals. L'ober­tu­ra d'es­tes ins­tal·la­cions és fruit de qua­tre anys d'in­ten­ses ges­tions per part de l'Ajun­ta­ment per a in­ten­tar le­ga­lit­zar el sòl i po­der ce­dir es­te edi­fi­ci a la Con­se­lle­ria. Uns trà­mits que han re­que­rit el desem­bos­sa­ment per part del con­sis­to­ri de 48.000 eu­ros per a l'ad­qui­si­ció del te­rreny i po­der ce­dir-lo a la Ge­ne­ra­li­tat. L'edi­fi­ci, plan­te­jat en prin­ci­pi com a cen­tre de dia, su­po­sa­va un so­bre­cost de man­te­ni­ment que arri­ba­ria qua­si els 500.00 eu­ros anua­ls, una co­sa to­tal­ment inas­su­mi­ble per les ar­ques mu­ni­ci­pals.

Ca­rac­te­rís­ti­ques del cen­tre

El nou cen­tre dis­po­sa d'ins­tal·la­cions més àm­plies per a l'aten­ció de les con­sul­tes ex­ter­nes i per­me­trà aug­men­tar ser­vi­cis, a l'in­cor­po­rar una àrea de Fi­sio­te­rà­pia amb gim­nàs. Tam­bé mi­llo­ra l'es­pai des­ti­nat al Punt d'Aten­ció Con­ti­nua­da i a més com­pta­rà amb nou equi­pa­ment sa­ni­ta­ri com a mo­bi­lia­ri, ins­tru­men­tal mè­dic i elec­tro me­di­ci­na. En con­cret, el nou cen­tre de sa­lut dis­po­sa de dos con­sul­tes de pe­dia­tria, una àrea ma­ter­nal (con­sul­ta de co­ma­re i sa­la d'edu­ca­ció sa­ni­tà­ria), qua­tre con­sul­tes de Me­di­ci­na Ge­ne­ral i dos d'in­fer­me­ria, àrea d'ex­trac­cions pe­ri­fè­ri­ques, zo­na de reha­bi­li­ta­ció (amb gim­nàs in­clòs) i dos con­sul­tes d'aten­ció con­ti­nua­da, a més de la sa­la d'espera i de reunions. Per tant, la prin­ci­pal no­ve­tat és la in­cor­po­ra­ció del ser­vi­ci de Fi­sio­te­rà­pia, del que fins ara no dis­po­sa­va la lo­ca­li­tat, on es trac­ta­ran pa­to­lo­gies com els post ope­ra­to­ris trau­ma­to­lò­gics i les pa­to­lo­gies os­teo­mus­cu­lars que pre­ci­sen d'es­tes tèc­ni­ques. La qual co­sa evi­ta­rà tam­bé el des­plaça­ment dels veïns a al­tres cen­tres. El cen­tre de Tu­rís fun­cio­na com a cen­tre de sa­lut per a es­ta po­bla­ció i a par­tir de les 15.00 ho­res és PAC per a les po­bla­cions de Tu­rís i Godelleta. Do­na­rà co­ber­tu­ra as­sis­ten­cial com a cen­tre de sa­lut a 6.100 per­so­nes de Tu­rís i com PAC a prop de 10.000 per­so­nes, su­mant les po­bla­cions d'amb­dós lo­ca­li­tats. Pres­ta­ran ser­vi­cis 19 pro­fes­sio­nals, el que su­po­sa un in­cre­ment d'un met­ge i un fi­sio­te­ra­peu­ta res­pec­te al cen­tre an­tic. En con­cret, el cen­tre com­pta amb qua­tre met­ges de fa­mí­lia, un pe­dia­tre, qua­tre in­fer­me­res, un au­xi­liar de clí­ni­ca, un fi­sio­te­ra­peu­ta, una co­ma­re, cinc ze­la­dors i dos ad­mi­nis­tra­tius. L'Ajun­ta­ment de Tu­rís ha ce­dit els lo­cals per a la ubi­ca­ció del cen­tre de sa­lut, per a l'ade­qua­ció de la qual la Con­se­lle­ria, a tra­vés del de­par­ta­ment de sa­lut de Ma­ni­ses, hi ha in­ver­tit 380.000 eu­ros.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.