Tor­neig de Fut­bol Sa­la a Mon­tse­rrat

Nou Torrentí - - Montserrat - Montroi - Real - Turís - RE­DAC­CIÓN

Car­tell Fut­bol Sa­la Mon­tse­rrat 2015Un any més ini­ciem l'es­tiu amb el el tra­di­cio­nal Tor­neig de Fut­bol Sa­la que se ce­le­bra al po­lies­por­tiu. En aques­ta no­va edi­ció el tor­neig co­me­nça­rà el dia 22 de juny, i el

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.