I Mas­ter Class Zum­baS­pin­ning en Mon­troi

Nou Torrentí - - Montserrat - Montroi - Real - Turís - RE­DAC­CIÓN

Al­ca­lans Sport Cen­ter, gim­nàs fit­nes, junt amb Spin­ning, Zum­ba i l'Ajun­ta­ment de Mon­troi, realit­za­ran la I Mas­ter Class Zum- ba-Spin­ning en la Pla­za Eu­ro­pa de Mon­troi el prò­xim dis­sab­te 24 d'oc­tu­bre. L'ho­ra­ri és de 17 h a 19 h zum­ba, y de 19:15 h a 21:00 h spin­ning, aca­bant amb un so­par a les 22 h. Les ins­crip­cions es fan en el gim­nàs, sent el zum­ba 7 eu­ros y els spin­ning 17. Per a més in­for­ma­ció cri­dar al 639 13 29 06.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.