Cur­sa Po­pu­lar de la Mel 2015 a Montroi

Nou Torrentí - - Montserrat - Montroi - Real - Turís - RE­DAC­CIÓN

El dis­sab­te 31 d'oc­tu­bre, es realit­za­rà la I Cur­sa Po­pu­lar de la Mel 2015 a Montroi, una ac­ti­vi­tat sa­lu­da­ble or­ga­nit­za­da per l'Ajuntament i di­ri­gi­da a to­tes aque­lles per­so­nes que es­ti­guen in­ter­es­sa­des a par­ti­ci­par. La ins­crip­ció són 3€, i es fa­rà una re­cap­ta­ció des­ti­na­da a en- ti­tats be­nè­fi­ques. Aques­ta, junt amb l'en­tre­ga de dor­sals, tin­drà lloc en l'Ajuntament, al Bar de Montroi i/o a la con­cen­tra­ció, fins una ho­ra abans de l'ei­xi­da. La cur­sa cons­ta de 8 km ur­ban-trail, i co­me­nça­rà a les 17:00 h a la Plaça de l'Ajuntament (an­tic Ajuntament).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.