Aju­des per a ma­trí­cu­les a l'Es­co­la In­fan­til de Montserrat

Nou Torrentí - - Montserrat - Montroi - Real - Turís - RE­DAC­CIÓN

Ser­veis so­cials de l'Ajuntament de Montserrat ha obert el ter­mi­ni per a sol·li­ci­tar aju­des per a la ma­tri­cu­la­ció a l'es­co­la in- fan­til mu­ni­ci­pal. Po­dran sol·li­ci­tar aques­ta aju­da, les fa­mí­lies amb fills me­nors de ze­ro a tres anys que desit­gen es­co­la­rit­zar­los a l'es­co­la in­fan­til mu­ni­ci­pal. Les sol·li­ci­tuds es po­den re­co­llir al cen­tre de Ser­veis So­cials. El ter­mi­ni de pre­sen­ta­ció de sol·li­ci­tuds i do­cu­men­ta­ció se­rà fins al 6 de no­vem­bre.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.