Guan­yant To­rrent dis­con­for­me amb el mes del me­di am­bient

Nou Torrentí - - Política - GUAN­YANT TO­RRENT

Guan­yant To­rrent con­si­de­ra que per da­munt de les ac­ti­vi­tats pre­vis­tes per la mu­ni­ci­pa­li­tat al vol­tant del me­di am­bient, dins d’una pro­gra­ma­ció que abraça tot el mes de no­vem­bre, es tro­ba la sa­lut me­diam­bien­tal de la vi­la i és per ai­xò que in­sis­teix en que a més d’aques­tes “ac­ti­vi­tats de far­ci­ment fol­klò­ric” s’ha de pro­cu­rar una ciu­tat més aco­lli­do­ra, més so­li­dà­ria, més sos­te­ni­ble i que no pri­va­tit­ze els ser­veis es­sen­cials. Aques­ta pla­ta­for­ma ciu­ta­da­na amb re­pre­sen­ta­ció mu­ni­ci­pal, su­bratlla que la ciu­tat de To­rrent té obli­ga­ció es­sen­cial d’atendre la pro­ble­mà­ti­ca am­bien­tal i exer­cir la pro­tec­ció del me­di ur­bà, amb més èm­fa­si que el que s’ha pro­gra­mat amb mo­tiu del mes del me­di am­bient. Per a Jau­me Santonja, re­gi­dor d’aques­ta formació po­lí­ti­ca ciu­ta­da­na, “per acon­se­guir ava­nçar cap a la sos­te­ni­bi­li­tat de la ciu­tat, es ne­ces­si­ta més que un pro­gra­ma fes­tiu al vol­tant del me­di am­bient, la im­pli­ca­ció po­lí­ti­ca i la par­ti­ci­pa­ció de la ciu­ta­da­nia, de to­tes les per­so­nes i col·lec­tius in­ter­es­sats”. Més en­llà d’aques­ta pro­gra­ma­ció que s’hi desen­vo­lu­pa des de la re­gi­do­ria co­rres­po­nent, Guan­yant To­rrent con­si­de­ra que la con­ser­va­ció del me­di am­bient, “és una de les prio­ri­tats del nos­tre temps i és per ai­xò que s’han de con­tem­plar ac­cions de con­ser­va­ció i re­ge­ne­ra­ció del dret de la ciu­ta­da­nia a gau­dir d’un am­bient sa, amb una na­tu­ra­le­sa no de­gra­da­da”. Per aques­ta raó es con­si­de­ra, que s’ha d’orien­tar la po­lí­ti­ca me­diam­bien­tal, “més que a fer fes­tes i mun­tat­ges po­pu­lis­tes, a pro­te­gir la ciu­ta­da­nia de qual­se­vol ele­ment que pu­ga in­fluir ne­ga­ti­va­ment en la vi­da de les per­so­nes”. Guan­yant To­rrent s’ali­nea del cos­tat de la pre­ser­va­ció de la sa­lut i de la de­nún­cia de les ma­li­fe­tes me­diam­bien­tals exis­tents al ter­me mu­ni­ci­pal. Ai­xí, pre­sum­ptes de­lic­tes eco­lò­gics com l’abo­ca­ment de pu­rins al ba­rranc, el bas­ti­ment de mun­tan­yes de pel­tret, en­de­rrocs i dei­xa­lles i la des­pro­tec­ció de la mun­tan­ya pú­bli­ca, àrees d’es­bar­jo o zo­nes agrí­co­les, cons­ti­tuei­xen una gran preo­cu­pa­ció per als com­po­nents d’aques­ta pla­ta­for­ma cívica i ciu­ta­da­na. “Més en­llà dels mun­tat­ges fol­klo­rit­zants i fes­tius dis­sen­yats en aquest mes del me­di am­bient”, Guan­yant To­rrent con­si­de­ra que “s’han de re­ge­ne­rar els es­pais verds de la ciu­tat i de les zo­nes d’es­plai ur­ba­nes i pe­riur­ba­nes, s’ha de recuperar i pro­te­gir els es­pais na­tu­rals exis­tents al ter­me mu­ni­ci­pal, s’ha de te­nir el po­quet me­di ru­ral que res­ta, s’ha d’exer­cir un con­trol ferri de l’ús de l’energia i d ela ges­tió dels re­si­dus ur­bans, s’ha de mi­rar amb lu­pa la ges­tió de l’ai­gua po­ta­ble i de la mo­bi­li­tat i s’ha de de­fen­sar la sa­lut del veï­nat no hu­mà”. Per da­munt de les ac­ti­vi­tats pre­vis­tes, per a Guan­yant To­rrent no es po­den aban­do­nar els pro­gra­mes d’edu­ca­ció am­bien­tal i de sen­si­bi­lit­za­ció ciu­ta­da­na di­ri­gi­des a pro­pi­ciar ac­ti­tuds i hà­bits sa­lu­da­bles. En aquest sen­tit, Jau­me Santonja afir­ma que “es fa ne­ces­sa­ri en­ce­tar campanyes d’edu­ca­ció am­bien­tal i de sen­si­bi­lit­za­ció, per tal que la ciu­ta­da­nia tor­ner a recuperar el sen­tit de per­ti­ne­nça a un ter­me mu­ni­ci­pal que ne­ces­si­ta aug­men­tar els es­pais verds i la re­cu­pe­ra­ció d’es­pè­cies ve­ge­tals au­tòc­to­nes”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.