Les fa­lles de To­rrent inau­gu­ren la III Set­ma­na Cul­tu­ral

Nou Torrentí - - Festa I Tradició -

Les fa­lles de To­rrent inau­gu­ra­ren el pas­sat di­marts 24 de no­vem­bre en la sa­la de l’Es­pai de l’Edi­fi­ci Me­tro la seua ter­ce­ra set­ma­na cul­tu­ral amb l’ex­po­si­ció dels car­tells que s'han pre­sen­tat al con­curs per a triar el car­tell anun­cia­dor de les Fa­lles 2016. Des­prés de la inau­gu­ra­ció de l'ex­po­si­ció es va do­nar a co­néi­xer el car­tell guan­ya­dor. Tots aquells que vul­guen acos­tar-se a la mos­tra po­dran fer-ho fins al dia 30. Al dia se­güent, en l’An­tic Mer­cat, va tin­dre lloc tam­bé la inau­gu­ra­ció de l'ex­po­si­ció “Pro­jec­tes fa­llers” que es­ta­rà ober­ta fins a di­lluns, dia 30. Des­prés de la inau­gu­ra­ció de l'ex­po­si­ció començà la xa­rra­da 'Fa­lles i le­ga­li­tat'. Les fa­lles de To­rrent po­sa­ran el punt fi­nal a la set­ma­na cul­tu­ral, el 4 de desem­bre, amb la Ga­la de la Cul­tu­ra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.