Els to­rren­tins gau­di­ren al ca­rrer Sant Vi­cent d’ac­ti­vi­tats com pae­lles, so­pars, jocs po­pu­lars, concursos, balls...

Nou Torrentí - - Festa I Tradició -

El dia de la fes­ti­vi­tat es va ce­le­brar la pro­ces­só i la mi­sa, a les 12 del mig­dia ei­xi­ren des del ca­rrer Sant Vi­cent tots els fes­ters i veïns acom­pan­yats de la Unió ni­ci­pal. Du­rant tot el cap de set­ma­na els to­rren­tins gau­di­ren al ca­rrer Sant Vi­cent d'ac­ti­vi­tats com pae­lles, so­pars, jocs po­pu­lars, concursos, balls, etc.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.