No­va Pro­gra­ma­ció de l'Es­pai Fa­mi­liar de Mon­troi

Nou Torrentí - - Montserrat - Montroi - Real - Turís - REDACCIÓN

Com ja és ha­bi­tual al co­me­nça­ment de ca­da tri­mes­tre, l’Es­pai Fa­mi­liar de Mon­troi ha pre­sen­tat la pro­gra­ma­ció de ta­llers, en aquest cas, per al me­sos d’Abril, Maig i Juny. El primer ta­ller del tri­mes­tre tin­drà lloc el dis­sab­te 18 d’Abril. En ell, es par­la­rà so­bre l’Au­to­es­ti­ma in­fan­til: què és, com es for­ma, el pa­per del pa­res en la seua for­ma­ció, di­ver­ses es­tra­tè­gies per fo­men­tar una bo­na au­to­es­ti­ma en els xi­quets... Du­rant la se­go­na part del ta­ller adults i xi­quets realit­za­ran di­ver­ses ac­ti­vi­tats re­la­cio­na­des amb aques­ta te­mà­ti­ca. Per al mes de Maig, l’Es­pai Fa­mi­liar ha pro­gra­mat una re­pre­sen­ta­ció de tea­tre In­fan­til “Ra­tes, ra­te­tes i ra­to­lins”, una ac­ti­vi­tat gra­tuï­ta per al diu­men­ge 17 de Maig on adults i xi­quets co­nei­xe­ran a un ra­to­lí que vol sa­ber quin gust fa la llu­na, a una gra­no­ta enamo­ra­da d'una rate­ta mo­li­ne­ra molt res­pon­sa­ble, a un ra­to­lí que vol na­ve­gar i ha de de­ma­nar aju­da al vent... Tot ai­xò uti­lit­zant dis­fres­ses, ti­te­lles, ins­tru­ments i una cui­da­da es­ce­no­gra­fia per re­pre­sen­tar els con­tes. L’úl­ti­ma ac­ti­vi­tat del tri­mes­tre se­rà un ta­ller de io­ga en fa­mí­lia di­ri­git a adults i xi­quets en­tre 0 i 12 anys que es realit­za­rà el dis­sab­te 6 de Juny. A tra­vés d’una me­to­do­lo­gia molt par­ti­ci­pa­ti­va es co­nei­xe­ran els be­ne­fi­cis d’aques­ta dis­ci­pli­na, gau­dint ai­xí d’una di­ver­ti­da es­to­na de jocs i exer­ci­cis adap­tats a ca­da fran­ja d’edat i ca­rac­te­rís­ti­ques dels as­sis­tents. Els ta­llers d’Abril i Juny es realit­za­ran a les 11h a l’Es­co­la In­fan­til Mu­ni­ci­pal l’Abe­lle­ta de Mon­troi (C/Mun­tan­ya, 23) i es­tan di­ri­gits a xi­quets en­tre 0 i 12 anys acom­pan­yats de qual­se­vol adult en con­tac­te amb ells. Si vols més in­for­ma­ció pots con­sul­tar la web www.mon­troi.es, bus­car a fa­ce­book Es­pai Fa­mi­liar o es­criu­re a es­pai­fa­mi­liar­mon­[email protected]

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.