Tor­na a Mon­tse­rrat la Pas­qua tau­ri­na al Ra­val

Nou Torrentí - - Montserrat - Montroi - Real - Turís -

Els bous al ca­rrer tor­nen a es­tar pre­sents a Mon­tse­rrat fora de la tra­di­cio­nal fi­ra tau­ri­na d'agost, en un cap de set­ma­na de Pas­qua tau­ri­na a la plaça del Ra­val. Ai­xí del 24 al 26 d'abril hi ha pro­gra­mats tres dies d'ac­tes tau­rins per a me­nuts i grans. En el car­tell anun­cia­dor po­deu veu­re la pro­gra­ma­ció fe­ta per la pen­ya Tot al Bou que com­pta amb la col·la­bo­ra­ció de l'Ajun­ta­ment de Mon­tse­rrat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.