Mos­tra In­ter­na­cio­nal de Mú­si­ca Va­len­cia­na a Mon­tse­rrat

Nou Torrentí - - Montserrat - Montroi - Real - Turís - REDACCIÓN

El pro­per dis­sab­te, 25 d'abril, a les 19.30 ho­res, tin­drà lloc a la Sa­la d'Ac­tes de la So­cie­tat Ins­truc­ti­va Unió Mu­si­cal de Mon­tse­rrat un con­cert de vio­lí i piano dins la Mos­tra In­ter­na­cio­nal de Mú­si­ca Va­len­cia­na.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.