S'obri el període de ma­trí­cu­la per al curs 2015/2016 a l'Es­co­la In­fan­til Mu­ni­ci­pal de Mon­tse­rrat

Nou Torrentí - - Montserrat - Montroi - Real - Turís -

Del 27 d'abril al 5 de maig, amb­dós in­clo­sos, es po­dem ma­tri­cu­lar els xi­quets i xi­que­tes al Primer Ci­cle d'Edu­ca­ció In­fan­til de l'Es­co­la In­fan­til de Mon­tse­rrat. Aquest curs s'ofe­reix tam­bé el ser­vei de men­ja­dor, es­co­la ma­ti­ne­ra i ta­ller de jocs. Les ta­xes i bo­ni­fi­ca­cions són les ma­tei­xes que per al curs 2014/2015. L'im­prés de ma­trí­cu­la s’ha de dur a l'Es­co­la In­fan­til, junt amb la do­cu­men­ta­ció que en aquest im­prés es de­ma­na. Més in­for­ma­ció al cen­tre edu­ca­tiu (c/ Al­fre­do Gar­cia, 30), de di­lluns a di­ven­dres, de 09.15 a 12.15 h, i de 15.15 a 17.30 h o al te­lè­fon 962 999 837.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.