Fes­ti­vi­tat dia del Tre­ball a Mon­troi

Nou Torrentí - - Montserrat - Montroi - Real - Turís - REDACCIÓN

Di­ven­dres dia 1 de maig a la Plaça Es­pan­ya de 12 a 14 ho­res i 17 a 20 ho­res, Parc in­fan­til gra­tuït. Di­nar a l'om­bra al ca­rrer La Pau a les 14:30 h. Cal apun­tar-se per grups a l'ajun­ta­ment fins al di­marts, 28 d'abril, de 10:00h a 13:00 h, pre­gun­tar per Flor (AEDL). El preu se­rà de 2 € des­ti­nats a la llui­ta con­tra el càn­cer. In­clou­rà: tau­la i cadires, ape­ri­tius i be­gu­da (vi, lli­mo­nà, cer­ves­sa, re­fresc i ai­gua). El men­jar se’l du­rà ca­das­cú.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.