Con­curs de Com­po­si­ció de Pas­do­bles XL aniver­sa­ri de l'Ar­mo­nia de Mon­troi

En ho­me­nat­ge a Francisco La­ca­lle Blasco

Nou Torrentí - - Montserrat - Montroi - Real - Turís - REDACCIÓN REDACCIÓN

Si t'agra­da lle­gir i tro­bes que no tens es­pai o l'es­pai ade­qüat, vi­ne a un nou lloc. Ací tin­dràs: una sa­la de lec­tu­ra, una sa­la in­fan­til i una sa­la d'or­di­na­dors amb con­ne­xió a In­ter­net. T'es­pe­rem a par­tir del 4 de maig. Ho­ra­ri d'aten­ció al pú­blic du­rant el mes de maig 2015: di­lluns-di­ven­dres de 12:00 h a 14:00 h i de 16:30 h a 20:00. Ubi­ca­ció: Plaça de l'Aju­ta­ment, nº11 (an­tic ajun­ta­ment). La So­cie­tat Mu­si­cal de l'Ar­mo­nia de Mon­troi, dins del pro­gra­ma d'ac­tes del XL Aniver­sa­ri de la seua fun­da­ció va con­vo­car en ge­ner el 'Con­curs de Com­po­si­ció de Pas­do­bles Con­me­mo­ra­tiu al XL Aniver­sa­ri de la So­cie­tat Mu­si­cal l'Ar­mo­nia de Mon­troi: Ho­me­nat­ge a Francisco La­ca­lle Blasco'. Les com­po­si­cions sen­se text li­te­ra­ri, ha­vien de ser pas­do­bles ori­gi­nals i inè­dits. El re­sul­tat del con­curs ha si­gut: • ator­gat pel Ju­rat Tèc­nic: Maes­tro de Juan Ji­mé­nez Ji­mé­nez • ator­gat pel pú­blic as­sis­tent: BC de Francisco Te­llo Za­nón • ator­gat pels

Primer Pre­mi del Con­curs,

Di­plo­ma del ju­rat po­pu­lar,

Di­plo­ma des mú­sics,

mú­sics de la So­cie­tat Mu­si­cal L'Ar­mo­nia: BC de Francisco Te­llo Za­nón.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.