Mon­tse­rrat ini­cia la ma­trí­cu­la per a l'es­co­la d'es­tiu

Nou Torrentí - - Montserrat - Montroi - Real - Turís - REDACCIÓN

L'Es­co­la d'Es­tiu mu­ni­ci­pal s'ofe­ri­rà per als me­sos de ju­liol i agost, per a xi­quets i xi­que­tes d'en­tre 1 i 12 anys, i tin­drà lloc a les ins­tal·la­cions del cen­tre edu­ca­tiu del ca­rrer d'Al­fre­do Gar­cia, nú­me­ro 30. L'ho­ra­ri se­rà de 9.00 a 13.30 ho­res, i el cost per men­sua­li­tat se­rà de 80 eu­ros. Les per­so­nes in­ter­es­sa­des po­den sol·li­ci­tar la ma­trí­cu­la fins al 12 de juny, per a la qual co­sa han de pre­sen­tar l'im­prés de ma­trí­cu­la a l'Ajun­ta­ment junt amb el do­cu­ment que acre­di­ta el pa­ga­ment (im­prés que es fa­ci­li­ta­rà a la se­go­na plan­ta de l'Ajun­ta­ment). La reunió in­for­ma­ti­va tin­drà lloc el di­ven­dres, 26 de juny, a les 19 ho­res, a la Ca­sa de la Cul­tu­ra. Les ac­ti­vi­tats que s'im­par­ti­ran se­ran re­fo­rç d'an­glés, re­pàs es­co­lar, jocs tra­di­cio­nals i coope­ra­tius, jocs d'ai­gua, cui­na crea­ti­va, ta­llers plàs­tics, en­tre d'al­tres. Si vo­leu més in­for­ma­ció, con­tac­teu amb el Cen­tre Edu­ca­tiu del ca­rrer d'Al­fre­do Gar­cia, 30 o te­le­fo­neu al 962 999 837.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.