Nous ca­nals per a la TV lo­cal de Mon­tse­rrat

Nou Torrentí - - Montserrat - Montroi - Real - Turís - RE­DAC­CIÓN

Els qua­tre ca­nals de la te­le­vi­sió lo­cal de Mon­tse­rrat han si­gut re­con­fi­gu­rats amb nous ca­nals de te­le­vi­sió. Com que la te­le­vi­sió va­len­cia­na, Ca­nal 9, va dei­xar d'eme­tre's, i a de­man­da de la ciu­ta­da­nia, s'ha con­fi­gu­rat el ca­nal 2 per a re­bre la TV3 a Mon­tse­rrat. El fet de po­der re­bre la TV3 no ha si­gut fà­cil, ja que la ma­jo­ria de ca­de­nes au­to­nò­mi­ques ja no es po­den re­bre via sa­tèl·lit, per ai­xò han ha­gut de re­di­ri­gir la sen­yal d'in­ter­net de TV3 al Ca­nal 2 de la seua te­le­vi­sió lo­cal. Tam­bé han po­gut acon­se­guir re­bre el ca­nal au­to­nò­mic d'An­da­lu­sia, grà­cies a què és l'únic que es pot re­bre en­ca­ra via sa­tèl·lit.

Ai­xí doncs, la con­fi­gu­ra­ció de ca­nals lo­cals que­da de la ma­ne­ra se­güent:

- Ca­nal 1:

Eu­ro­news o les re­trans- mis­sions del ple mu­ni­ci­pal de l'Ajun­ta­ment de Mon­tse­rrat, la setmana tau­ri­na, en­tre d'al­tres. - TV3 Cat (emis­sió d'in­ter­net de la te­le­vi­sió de Ca­ta­lun­ya) - Te­le­de­por­te (TDP)

Ca­nal Sur (te­le­vi­sió au­to­nò­mi­ca d'An­da­lu­sia)

Ca­nal 2:

Ca­nal 3: - Ca­nal 4:

Per al­tra ban­da, el prin­ci­pal ca­nal, l'1, re­brà la sen­yal d'Eu­ro­news pe­rò hi hau­rà des­con­ne­xions per a po­der trans­me­tre con­tin­gut lo­cal, com els plens mu­ni­ci­pals, els bous al ca­rrer, en­tre d'al­tres. Aques­ta con­fi­gu­ra­ció es­tà en pro­ves, per ai­xò dis­cul­pen les pos­si­bles fa­lla­des de sen­yal.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.