Les can­di­da­tes a Fa­lle­ra Ma­jor de To­rrent re­ben una mas­ter class

Nou Torrentí - - Festa I Tradició - RE­DAC­CIÓN

La recta final es­tà ca­da ve­ga­da més a prop. El pro­cés d’elec­ció de les Fa­lle­res Ma­jors de To­rrent en­ce­ta una no­va fa­se amb la pre­sen­ta­ció a les can­di­da­tes dels mem­bres del ju­rat que- com ja és tra­di­cio­nal- ve acom­pan­ya­da d’una mas­ter class ple­na de con­sells per a les can­di­da­tes que op­ten al cà­rrec. El pre­sen­ta­dor es­pe­cia­lit­zat en fa­lles, Jo­sé González, la Fa­lle­ra Ma­jor In­fan­til de Va­lèn­cia de 2000, Pa­lo­ma Re­don­do, i la Fa­lle­ra Ma­jor de To­rrent de 1988, Ma­ri Car­men Royo, van im­par­tir un col•lo­qui ba­sat en tot allò que no es veu en la fi­gu­ra de les Corts i Fa­lle­res Ma­jors. Els pre­sents van sen­tir cu­rio­si­tat pels mo­ments de l’elec­ció, es­pe­cial­ment la ma­ne­ra en com trac­tar a les que es que­den fo­ra de re­pre­sen­tar a la ciu­tat o com a mem­bre de la cort d’Ho­nor. El can­sa­ment, els pos­si­bles mo­ments de ten­sió i co­men­ta­ris que sus­ci­ta la fi­gu­ra van ser tam­bé claus a la ho­ra d’a- fron­tar el reg­nat de la mi­llor ma­ne­ra pos­si­ble. Pa­lo­ma Re­don­do i Ma­ri Car­men Royo ho van sa­ber trans­me­tre des de la seua ex­pe­rièn­cia per­so­nal, com a pro­ta­go­nis­tes, pe­rò tam­bé com a ma­re de re­pre­sen­tant de cort i ger­ma­na de Fa­lle­ra Ma­jor de To­rrent en el cas de la úl­ti­ma. El mi­llor con­sell va ser el ro­de­jar­se de la fa­mí­lia i amics prò­xims, ai­xí com pro­veir-se de gran do­si de pa­cièn­cia i dis­fru­tar d’un any en què pre­va­len les co­ses bo­nes a les roï­nes. A la seua ve­ga­da, Jun­ta Lo­cal Fa­lle­ra de To­rrent va pre­sen­tar els mem­bres del ju­rat. Un grup mul­ti­dis­ci­pli­na­ri for­mat per 5 mem­bres (tal com arre­ple­ga l’ac­tual re­gla­ment), ca­da un pro­fes­sio­nal en la seua ma­tè­ria, co­nei­xe­dors del món fa­ller, que bus­ca­rà una vi­sió glo­bal d’es­ta fi­gu­ra que re­pre­sen­ta, no sols a una fes­ta, si­nó a to­ta la ciu­tat de To­rrent. El ju­rat de Cort d’Ho­nor i Fa­lle­ra Ma­jor de To­rrent 2016 és: Ju­lio Tor­mo (pe­rio­dis­ta Me­di­te­rra­neo TV, es­pe­cia­lit­zat en fes­tes, au­tor del lli­bre Fa­lle­res Ma­jors de Va­lèn­cia), Pa­lo­ma Re­don­do (Lli­cen­cia­da en Ad­mi­nis­tra­ció i Di­rec­ció d'Em­pre­ses i FMIV 2000), Fran­cis­co Ro­me­ro Taroncher (Di­plo­mat en In­fer­me­ria, res­pon­sa­ble de Dis­tri­bu­ció Co­mer­cial a Te­le­fó­ni­ca d'Es­pan­ya. Pre­si­dent Fe­de­ra­ció de Fa­lles de 1ª A), Ju­dith Gó­rriz (Lli­cen­cia­da en co­mu­ni­ca­ció au­dio­vi­sual, blog­ger i You­tu­ber, Cort d’Ho­nor FMV 2006) i Vi­cen­te Albert (ar­tis­ta fa­ller, 50 anys al ser­vei de la fes­ta. No­me­nat per Jun­ta Cen­tral Fa­lle­ra ju­rat de sec­tor per a elec­ció de Corts d'ho­nor en al­menys 8 oca­sions). Ja ha co­me­nçat el ‘Ca­mí d’un som­ni 2016’ per a les can­di­da­tes. Des de fa set­ma­nes Jun­ta Lo­cal Fa­lle­ra de To­rrent ha po­sat en mar­xa el blog on­li­ne per a se­guir amb to­tal trans­pa­rèn­cia el pro­cés d’elec­ció de les can­di­da­tes. En­tre­vis­tes per­so­nals, ses­sions de fo­tos, en­tre­vis­tes de ví­deo i ahir es­ta xa­rra­da on van com­par­tir un pas més en el ca­mí d’en­guany.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.