To­rrent ele­gix a Noe­lia Pei­na­do i Car­la Pa­llar­dó com Fa­lle­res Ma­jors 2016

Nou Torrentí - - En Portada - RE­DAC­CIÓN

Les Fa­lles de 2016 do­nen el seu pri­mer pas al front. Dis­sab­te la ca­pi­tal de l’Hor­ta Sud va ele­gir a les seues mà­xi­mes re­pre­sen­tants: Noe­lia Pei­na­do Ar­ce i Car­la Pa­llar­dó Gar­cía, una jo­ve i una xi­que­ta que en se­tem­bre se­ran pro­cla­ma­des i gau­di­ran d’un any re­plet d’ac­tes. L’Àgo­ra de Parc Cen­tral va aco­llir més de 1.500 per­so­nes en una ga­la que por­ta­va per le­ma “som­nis al ca­mí” i que era un ho­me­nat­ge al pro­cés d’elec­ció de les Fa­lle­res Ma­jors, el co­ne­gut “ca­mí d’un som­ni”. Una veu en off que re­pre­sen­ta­va una sa­ba­ta de fa­lle­ra i anava do­nant pas a les pro­ta­go­nis­tes de la nit, 9 xi­que­tes i 9 jo­ves, que tam­bé van ser les prin­ci­pals ca­res dels ví­deos on to­tes ju­ga­ven de ma­ne­ra di­ver­ti­da amb el seu cal­cer de va­len­cia­na. Pri­mer van des­fi­lar les can­di­da­tes in­fan­tils, una a una, amb una xi­cote­ta des­crip­ció so­bre les seues afi­cions i per­so­na­li­tat, per a do­nar pas al ca­rru­sel de les 9 in­fan­tils de ma­ne­ra con­jun­ta. Des­prés va ser el torn de les can­di­da­tes ma­jors que tam­bé van des­fi­lar i van fer el ca­rru­sel con­junt. El ca­mí i la me­tà­fo­ra de la sa­ba­ta de va­len­cia­na com a sím­bol de co­me­nça­ment i de do­nar un pas al front van lli­gar-se amb dos ac­tua­cions de dan­sa clàs­si­ca es­pan­yo­la on el ta­có era la part fo­na­men­tal. El mo­ment més es­pe­rat es­ta­va a punt d’arri­bar. Les 18 can­di­da­tes van fer la seua des­fi­la­da final en una bo­ni­ca com­po­si­ció que va ocu­par tot l’es­ce­na­ri de Parc Cen­tral, de­co­rat i am­bien­tat, pre­ci­sa­ment amb les sa­ba­tes de fa­lle­ra de les can­di­da­tes. Fi­nal­ment l’al­cal­de de la ciu­tat, Je­sús Ros i el re­gi­dor de Cul­tu­ra, Al­fred Cos­ta, van ser els en­ca­rre­gats de re­ple­gar el so­bre per part dels mem­bres del ju­rat (Ju­lio Tor­mo, Pa­lo­ma Re­don­do, Fran­cis­co Ro­me­ro Taroncher, Ju­dith Gó­rriz i Vi­cen­te Albert). El mo­ment ha­via arri­bat. L’al­cal­de de la ciu­tat va ser l’en­ca­rre­gat de pro­nun­ciar el nom de la can­di­da­ta in­fan­til, Car­la Pa­llar­dó, que des­prés d’uns mo­ments d’in­cer­te­sa, fi­nal­ment va es­cla­tar en plor al mig de l’es­ce­na­ri. Des­prés era el torn de Noe­lia Pei­na­do, qui com­plia en ei­xos mo­ments el som­ni de ser Fa­lle­ra Ma­jor de To­rrent. Les mà­xi­mes re­pre­sen­tants de 2015, Es­ter Ve­guer i Ma­ria Bar­tual, van fe­li­ci­tar a les afor­tu­na­des a la ve­ga­da que re­cor­da­ven el que van sen­tir va tot just un any. La Fa­lla Ni­co­lau An­dreu ce­le­bra­rà en 2016 el seu 40º aniver­sa­ri per la por­ta gran, la seua mem­bre Noe­lia Pei­na­do es con­ver­tix en la se­go­na Fa­lle­ra Ma­jor de To­rrent de la co­mis­sió, des­prés de l’exer­ci­ci de 1990, quan les fa­lles de la ciu­tat van com­ptar amb la re­pre­sen­ta­ció de Mª del Mar Cruz Ló­pez. Per la seua ban­da, la fa­lla Sedaví acon­se­guix el di­fí­cil rep­te de tin­dre de ma­ne­ra con­se­cu­ti­va dos fa­lle­res ma­jors in­fan­tils de la ciu­tat, des­prés del reg­nat de Ma­ria Bar­tual. Ara, amb Car­la Pa­llar­dó, la co­mis­sió su­ma un to­tal de 3 FMIT. La pri­me­ra va ser Mar­ta Ji­mé­nez en 2006. Els him­nes de To­rrent i de la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na, junt amb un ra­mi­llet de focs d’ar­ti­fi­ci, van fi­car punt final a l’ac­te. Com deien les projeccion­s au­dio­vi­suals a l’ac­te: “El ca­mí co­me­nça de nou...” Car­la Pa­llar­dó i Gar­cia té 9 anys i es­tu­dia a l’es­co­la La Co­mar­cal. Es­tà molt arre­la­da a la seua co­mis­sió, on to­ta la seua fa­mí­lia for­ma part de la fes­ta, des­cen­dent de la sa­ga d’ar­tis­tes to­rren­tins més im­por­tants, els Pa­llar­dó. A ella li co­rre el co­lor i l’art per les ve­nes. Les seues afi­cions són: Lle­gir, di­bui­xar, pin­tar, can­tar, ba­llar i es­col­tar mú­si­ca. És fa­lle­ra des de que va nài­xer. Noe­lia Pei­na­do i Ar­ce es con­si­de­ra una per­so­na ober­ta, sim­pà­ti­ca, hu­mil, sen­zi­lla, ale­gre, ex­tra­ver­ti­da, pe­rò tam­bé es con­si­de­ra un poc ca­bu­da. Es­tu­dia Mes­tre d’Edu­ca­ció In­fan­til i Pri­mà­ria, es­pe­cia­lit­za­da en Edu­ca­ció Fí­si­ca. La Cri­da és el seu ac­te fa­vo­rit, to­ta la seua fa­mí­lia ha re­pre­sen­tant la seua co­mis­sió i ella va ser cort in­fan­til de 2004. El seu lloc fa­vo­rit és la Plaça de la Ver­ge i el seu lli­bre «El prin­ci­pi­to». Cort d’Ho­nor In­fan­til de 2016: Eva Gar­cia i An­dreu, Ne­rea Llo­ret i Ló­pez, Lu­cia Casañ i So­riano, An­drea Royo i Mu­ñoz, Clau­dia Al­ba i Se­rrano, Ana Ji­mé­nez i Pé­rez, Re­be­ca Ró­de­nas i Mercado, Na­ta­lia Com­pany i Vi­la­ta. Cort d’Ho­nor ma­jor de 2016: Ve­ró­ni­ca Via­mon­te i Cur­be­lo, Ra­quel Tri­gue­ro i Mar­tí­nez, Ve­ro­ni­ca Mo­ra i Cervera, Afri­ca Sán­chez i Sa­las, Mó­ni­ca Ar­bo­le­da i Her­nán­dez, Yo­lan­da Mar­tín i Mar­tí­nez, Ma­ria del Car­men Cervera i Lluch i Lau­ra Ca­rri­llo i Gar­cía.

27.500 vi­si­tes al “Ca­mí d’un som­ni 2016” i 8.500 al ca­nal de You­tu­be Des de fa set­ma­nes Jun­ta Lo­cal Fa­lle­ra de To­rrent ha po­sat en mar­xa el blog on­li­ne per a se­guir amb to­tal trans­pa­rèn­cia el pro­cés d’elec­ció de les can­di­da­tes. En­tre­vis­tes per­so­nals, ses­sions de fo­tos, en­tre­vis­tes de ví­deo, mas­ter class, i tot el pro­cés d’elec­ció es pen­gen ca­da dia per a com­par­tir amb la res­ta de pú­blic amb to­tal trans­pa­rèn­cia, amb l’ob­jec­tiu de se­guir el pro­cés evi­tant ru­mors i do­nant pro­ta­go­nis­me a les can­di­da­tes. Més de 27.400 vi­si­tes han se­guit de prop el “Ca­mí d’un som­ni” des del pas­sat 10 de juny. https://ca­mi­dun­som­ni.word­press.com/ La pà­gi­na ha re­gis­trat nom­bro­ses vi­si­tes, a les quals cal su­mar les vi­si­tes del ca­nal de You­tu­be de Jun­ta Lo­cal Fa­lle­ra de To­rrent. Les vi­si­tes dels ví­deos de les en­tre­vis­tes de les can­di­da­tes han su­mat més de 8.500 vi­sua­lit­za­cions. Tot un èxit per a l’equip de Jun­ta Lo­cal Fa­lle­ra, que any re­re any, trac­ta d’ofe­rir el pro­cés d’elec­ció amb to­tal trans­pa­rèn­cia i cla­re­dat. Ei­xa xi­fra es des­glos­sa en més de 1.000 vi­si­tes als ví­deos de pro­ves, 2.900 vi­si­tes a les en­tre­vis­tes de les can­di­da­tes ma­jors i 4.600 a les can­di­da­tes in­fan­tils.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.