“Jo sí que po­dria po­sar la mà en el foc per mol­tes per­so­nes que es­tan al par­tit”

Nou Torrentí - - Entrevista -

Què opi­nes de que el PP de To­rrent de­nun­cie al ciu­ta­dans no­més en va­len­cià? Són unes de­cla­ra­cions molt des­afor­tu­na­des. Han tin­gut huit anys per a de­ro­gar si vo­lien el re­gla­ment de nor­ma­lit­za­ció lin­güís­ti­ca. El re­gla­ment diu unes co­ses molt con­cre­tes i re­gla­men­ta com ha de fun­cio­nar aquest ajun­ta­ment, diu que prio­ri­tà­ria­ment, com la llen­gua de To­rrent és el va­len­cià, ens co­mu­ni­quem amb la po­bla­ció en va­len­cià. Si al­gú no l’en­tén, se pot adreçar a l’ad­mi­nis­tra­ció i aques­ta li can­via­rà la ma­ne­ra Pen­ses que s’hau­ria de do­nar més im­por­tàn­cia per part del go­vern mu­ni­ci­pal a l’aban­do­na­ment d’ani­mals? La ve­ri­tat és que han vin­gut mol­tes per­so­nes al des­patx de Com­pro­mís a quei­xar-se de la si­tua­ció d’aban­do­na­ment dels ani­mals. Hem de­ma­nat res­pos­tes so­bre la si­tua­ció de di­ver­sos ca­sos per­què la ve­ri­tat és que en el te­ma dels ani­mals fal­ta una sen­si­bi­li­tat ins­ti­tu­cio­nal i el que Les com­pe­tèn­cies de re­co­lli­da dels ani­mals els té una em­pre­sa de Llí­ria que ni li va ni li ve el fet de que en To­rrent es­ti­ga en es­ta si­tua­ció i que a més a més té vin­cu­la­cions po­lí­ti­ques. Els hem por­tat a la fis­ca­lia per­què su­po­sa­da­ment co­bren il·le­gal­ment una ta­xa per re­co- Jo crec que ai­xò és de­ma­gò­gia, en el sen­tit de que una co­sa es que a l’ajun­ta­ment el al­cal­de no li cos­te lo que li cos­ta­va Am­pa­ro Fol­ga­do, ai­xò és ve­ri­tat. Pe­rò no és ve­ri­tat que ell no co­bre en la ma­tei­xa quan­ti­tat, si su­mem lo que co­bra de die­tes que se­gons ens va dir eren 23.500. Pe­rò ai­xò és el mí­nim per­què si se fan més ple­na­ris o més jun­tes de go­vern ai­xò im­pli­ca que va pu­jant la quan­ti­tat, és a dir, açò ho sa­brem en el mo­ment en el que aca­be la le­gis­la­tu­ra o que aca­be l’any, per a fer-nos una idea de lo que són 12 pa­gues, i a més es­tà co­brant la pen­sió. Per tant, què en­tra en el com­pte co­rrent de Je­sús Ros? Pues en­tra una quan­ti­tat molt pa­re­gu­da a la que te­nia Am­pa­ro Fol­ga­do i per tant, ei­xa me­da­lle­ta que es po­sa de ser molt ba­rat no és reali­tat per­què se­gueix co­brant una quan­ti­tat que no es­tà en la lí­nia dels es­tal­vis que es­tan fent els al­cal­des en al­tres ciu­tats im­por­tants. Qui­nes me­su­res s’hau­rien de realit­zar per a evi­tar la de­gra­da­ció del ba­rri? És evi­dent que fa fal­ta que real­ment s’aga­fe per les so­la­pes es­te te­ma i es fa­ja al­gu­na co­sa efec­ti­va. Co­ses com la del Pa­lauet i la ca­sa del Ca­mí Reial no po­den es­tar pas­sant en es­tos mo­ments per­què és un pa­tri­mo­ni dels to­rren­tins i hem d’in­ten­tar cui­dar-lo. L’es­tat d’aban­do­na­ment en les ad­mi­nis­tra­cions de Am­pa­ro Fol­ga­do, de Je­sús Ros i de Bre­só ha si­gut una tò­ni­ca ge­ne­ral du­rant els úl­tims 20 anys.

No pot se­guir pas­sant per­què si­nó pas­sa­rà com el que va pas­sar amb el Xa­let del Fran­cès que es va cau­re a te­rra i ai­xò ja no té so­lu­ció pos­si­ble. Hem d’in­ten­tar que fer unes po­lí­ti­ques que va­gen en­ca­ra­des a la res­tau­ra­ció i pro­tec­ció d’es­tos im­mo­bles. El nou pa­no­ra­ma po­lí­tic afec­ta­rà a la mú­si­ca en va­len­cià? Jo crec que és molt po­si­tiu el can­vi de pro­grés que hi ha ha­gut per a la mú­si­ca en va­len­cià, pe­rò no tant per­què va­gen a con­trac­tar­nos més o menys, si­nó sim­ple­ment per­què els ges­tors cul­tu­rals ja van a dei­xar de ser co­mis­sa­ris po­lí­tics del Par­tit Po­pu­lar. La dre­ta ca­ver­ní­co­la que ha go­ver­nat es­te país du­rant 20 anys ha po­sat tra­ves, ha mar­gi­nat i ha cen­su­rat a molts ar­tis­tes que te­nien molt de pú­blic. Ai­xò s’ha de­mos­trat en in­fi­ni­tats de con­certs, per exem­ple, la Gos­sa Sor­da om­plint la plaça de bous, Obrint Pas om­plint el tea­tre prin­ci­pal dues ve­ga­des, Al Tall al Pa­lau de Con­gres­sos tam­bé en el seu co­miat, jo po­dria par­lar so­bre el con­cert que vam fer en el Pa­lau de la Mú­si­ca que tam­bé vam pen­jar el car­tell de “sold out”. Ai­xò im­pli­ca que els ar­tis­tes va­len­cians te­nim el nos­tre pú­blic pe­rò que les ins­ti­tu­cions es­ta­ven en con­tra de la nos­tra ac­ti­vi­tat. L’ad­mi­nis­tra­ció es­ta­va po­sant obs­ta­cles als ar­tis­tes. Te­nint en com­pte la si­tua­ció eco­nò­mi­ca en la que ens tro­bem, sé que es molt di­fí­cil que s’apos­tee per la cul­tu­ra quan hi ha co­ses molt més im­por­tants com són les qües­tions so­cials, pe­rò la cul­tu­ra és im­por­tant i la cul­tu­ra tam­bé ali­men­ta d’al­gu­na ma­ne­ra. Crec que el fet de que els ajun­ta­ments tin­guen ges­tors cul­tu­rals que pu­guen con­trac­tar sim­ple­ment en lli­ber­tat, ba­sant-se en cri­te­ris es­tric­ta­ment cul­tu­rals o ar­tís­tics, el can­vi se­rà dia­me­tral i a mi­llor, evi­dent­ment. Com et plan­te­ges el teu fu­tur des­prés d’aques­ta le­gis­la­tu­ra? La ve­ri­tat és que aca­bem de co­me­nçar i jo es­tic un poc fa­mi­lia­rit­zant-me en el que és la tas­ca po­lí­ti­ca. Sempre ho he dit, la meua fei­na és la mú­si­ca, es­criu­re ca­nçons i per ai­xò tam­bé he de­ma­nat la com­pa­ti­bi­li­tat per a po­der se­guir en­ca­ra tre­ba­llant per­què sé que açò té da­ta de ca­du­ci­tat. En la po­lí­ti­ca jo he en­trat per vo­ca­ció per­què he vist al meu vol­tant la gent ho es­ta­va pas­sant mal i de­ci­dei­xes fer un pas en­da­vant. Per tant, es­tos 4 anys po­sa­ré to­ta la carn al to­rra­dor per a mi­llo­rar la meua ciu­tat i a par­tir d’ei­xe mo­ment em plan­te­ja­ré més co­ses. Pe­rò ja es­tem pre­pa­rant un disc nou, se­guisc fent la meua fei­na a la que em de­di­que real­ment.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.