La Fe­ria Outlet de Tu­rís es con­so­li­da en la seua ter­ce­ra edi­ció

Nou Torrentí - - Montserrat - Montroi - Real - Turís - RE­DAC­CIÓN

L'úl­tim cap de setmana del mes de ju­liol va te­nir lloc la III edi­ció de la Fi­ra Outlet or­ga­nit­za­da per l'As­so­cia­ció de Co­me­rços de Tu­rís, amb la col·la­bo­ra­ció de l'Ajun­ta­ment. La cor­po­ra­ció mu­ni­ci­pal va es­tar pre­sent en la inau­gu­ra­ció de la fi­ra ma­ni­fes­tant ai­xí el seu su­port al co­me­rç lo­cal i feia aques­ta ini­cia­ti­va que pro­mou desen­vo­lu­pa­ment eco- nò­mic del mu­ni­ci­pi. Du­rant aquests dos dies, el re­cin­te ha con­gre­gat a nom­bro­sos vi­si­tants atrets per les atrac­ti­ves ofer­tes de ca­lçat, mo­da, bi­jute­ria, jar­di­ne­ria, xar­cute­ria, pro­duc­tes de be­lle­sa, dro­gue­ria, sa­la­zo­nes, etc. L'ac­ti­vi­tat de la fi­ra es va com­ple­tar amb in­fla­bles per als xi­quets i amb el sor­teig final de di­ver­sos vals de pro­duc­tes en­tre tots els clients del cap de setmana.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.