En­tre­vis­ta a Can­de­la Mo­li­na, ac­tual pre­si­den­ta de Fel­can

El pas­sat di­jous 24 de se­tem­bre va tin­dre lloc la col·lo­ca­ció de la pri­me­ra pe­dra del nou refugi a To­rrent, Oa­sis, en mans de l'as­so­cia­ció d'ani­mals Fel­can

Nou Torrentí - - Entrevista - Dia­na Gi­meno

Fel­can es­tà for­ma­da per un grup de vo­lun­ta­ris com­pro­me­sos en la mi­llo­ra de la qua­li­tat dels ani­mals, i del seu be­nes­tar fí­sic i anímic. Aques­ta as­so­cia­ció té com a ob­jec­tiu la de­fen­sa dels ani­mals i del me­di ambient, a més a més de de­nun­ciar els aban­do­na­ments. Els ani­mals de l'as­so­cia­ció es tro­ben ac­tual­ment en ca­ses d'aco­lli­da i en al­gu­nes re­si­dèn­cies fins que pu­guen ins­tal·lar­se en el nou refugi. Du­rant l'es­de­ve­ni­ment vam tin­dre l'opor­tu­ni­tat de par­lar amb l'ac­tual pre­si­den­ta de Fel­can, Can­de­la Mo­li­na Li­ma, una jo­ve de 34 anys que va ac­ce­dir molt ama­ble­ment a res­pon­dre una sè­rie de pre­gun­tes per a co­néi­xer un poc mi­llor l'as­so­cia­ció. de fer (com es­tem fent i hem fet en al­tres po­bla­cions) un con­trol de les co­lò­nies de gats de ca­rrer, do­nantlos men­jar, me­di­cant-los i es­te­ri­lit­zant-los per tal de què no crien i acon­se­guir pro­gres­si­va­ment re­duir la po­bla­ció de fe­lins. És a dir, no con­sis­teix tant d'arre­ple­gar-los si­nó més bé pro­cu­rant-los be­nes­tar a ells i als veïns. Què pen­ses so­bre l’ac­tual le­gis­la­ció exis­tent res­pec­te al te­ma dels ani­mals? Pen­ses que s'hau­ria de mo­di­fi­car? Pen­se que no so­les s'han d'apli­car nor­mes més es­tric­tes con­tra el mal­trac­ta­ment i ser més durs amb els mal­trac­ta­dors, pe­rò tam­bé hem de fer un es­fo­rç per a edu­car als nos­tres me­nuts per tal de fre­nar el te­ma des de xi­co­tets. Quin és l'ob­jec­tiu prin­ci­pal de la vos­tra as­so­cia­ció? El prin­ci­pal és la de­fen­sa dels ani­mals i del me­di ambient en ge­ne­ral. Pe­rò tam­bé ens de­di­quem a la pro­mo­ció i di­vul­ga­ció de la le­gis­la­ció vi­gent en ma­tè­ria de pro­tec­ció ani­mal, l'edu­ca­ció so­bre la ten­dèn­cia res­pon­sa­ble d'ani­mals do­mès­tics, ai­xí com de­nún­cies, aten­ció als pro­pie­ta­ris, di­fu­sió de ca­sos, pro­mo­ció de la seua adop­ció i, so­bre­tot, crea­ció del refugi d'ani­mals OA­SIS. En què con­sis­teix Fel­can i quants anys dueu ac­tius? Som un grup de per­so­nes pro­vi­nents del món de la pro­tec­ció ani­mal, des de fa més de 10 anys de tre­ball amb gos­sos i gats i que han de­ci­dit tre­ba­llar junts en aquest nou pro­jec­te: FEL­CAN. Un grup de vo­lun­ta­ris com­pro­me­sos amb la mi­llo­ra de la qua­li­tat de vi­da dels ani­mals i del seu be­nes­tar fí­sic i anímic, vo­lem tre­ba­llar dins Ara ma­teix la seu es­tà en Go­de­lla, pe­rò te­nim co­rreu elec­trò­nic (in­[email protected]­can.org), Twitter, Fa­ce­book, Ins­ta­gram i te­lè­fons. A més de la web www.fel­can.org. Te­niu pre­pa­ra­da al­gu­na cam­pan­ya es­pe­cial d’aju­da prò­xi­ma­ment? Te­nim di­ver­ses cam­pan­yes en mar­xa, shop­cia­ble, F. Aso­re­ga, ven­da de lo­te­ria de Na­dal i ca­len­da­ris, tea­ming (un eu­ro al mes), crow­foun­ding, la ven­da de "El des­tino de Car­tu­cho" que és un lli­bre so­li­da­ri, re­trats so­li­da­ris d'ani­mals... En fi, un mun­tó de co­ses. To­tes es­tán de­ta­lla­des en la nos­tra web fel­can.org. Què me­su­res dueu a ter­me per a aju­dar als ani­mals? Ara ma­teix es­tem tre­ba­llant amb vo­ra 30 ani­mals, en ca­ses d'aco­lli­da, i aju­dem tam­bé als ca­sos par­ti­cu­lars que ens arri­ben, do­nant-los di­fu­sió tant a la nos­tra web com a les xar­xes so­cials. I de tant en tant fem cam­pan­yes d'es­te­ri­lit­za­ció, pe­rò no po­dem fer molt més per­què no te­nim refugi en­ca­ra. Pen­ses que és Jo crec que no so­les és im­por­tant, si­nó que tam­bé és res­pon­sa­ble, a més dels avan­tat­ges mè­dics (te­nen menys ris­cos d'en­fer­me­tats, mi­llo­ren el seu com­por­ta­ment, no mar­quen, no ta­quen la ca­sa amb sang du­rant el pe­río­de...), es­tal­viem una ca­ma­da no desit­ja­da i per tant, dis­mi­nuïm el risc d'aban­dó. Els ani­mals no han de pas­sar el cel ni una vol­ta en la seua vi­da, és un mi­te. Tam­poc li es­tem pri­vant de res, per­què ells no sen­ten la se­xua­li­tat com un hu­mà, so­les es guien per l'ins­tint, no per un desig. El mi­llor con­sell de tots: es­te­ri­lit­za a la teua mas­co­ta, hi ha cam­pan­yes en les clí­ni­ques ve­te­ri­nà­ries. En què con­sis­tei­xen les ca­ses d’aco­lli­da d’ani­mals? La gent ens en­via un co­rreu a aco­gi­[email protected]­can.org i li en­viem un qüestionar­i per tal de co­néi­xer la seua si­tua­ció i quin ti­pus d'ani­mal vol aco­llir. FEL­CAN s'en­ca­rre­ga de por­tar-li un ani­mal (gos o gat) i as­su­meix to­tes les es­pes­ses de man­te­ni­ment fins que acon­se­guim una ca­sa de­fi­ni­ti­va. Per ara, és l'úni­ca for­ma que te­nim de sal­var vi­des, per ai­xò són tan im­por­tant les ca­ses d'aco­lli­da i, per una al­tra ban­da, molt po­ques.

Els ani­mals són uns és­sers im­por­tants en la nos­tra vi­da, i de la ma­tei­xa ma­ne­ra que les nos­tres mas­co­tes ens res­pec­ten i vo­len fins al final dels seus dies, no­sal­tres hem de fer el ma­teix en com­pen­sa­ció per tots els bons mo­ments que ens fan viu­re junt amb ells, per­què al cap i a la fi, són un mem­bre més de les nos­tres fa­mí­lies.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.