To­rrent ce­le­bra el Dia dels Va­len­cians i Va­len­cia­nes

Nou Torrentí - - Festa I Tradició - RE­DAC­CIÓN

To­rrent va clau­su­rar el di­ven­dres 9 d'oc­tu­bre la Set­ma­na Cul­tu­ral amb la ce­le­bra­ció del Nou d’Oc­tu­bre, da­ta en la qual tots els mu­ni­ci­pis de la Co­mu­ni­tat ce­le­bren la con­ques­ta de Va­lèn­cia per Jau­me I en el 1238. Du­rant tot el dia, els veïns de To­rrent van po­der gau­dir d'ac­ti­vi­tats cul­tu­rals per a to­tes les edats. Al ma­tí, el cir­cuit Cul­tu­rArts de la Ge­ne­ra­li­tat va por­tar a la plaça Ma­jor l'es­pec­ta­cle Pop’s Corn. Una ac­ti­vi­tat mu­si­cal per a to­tes les edats com­pos­ta per 15 ca­nçons que te­nen com a fil ar­gu­men­tal la se­lec­ció per a par­ti­ci­par en un concurs mu­si­cal en la rà­dio. De vesprada, es va dur a ter­me la tra­di­cio­nal pro­ces­só cí­vi­ca per a ho­me­nat­jar la Reial Sen­ye­ra. La fa­lla de la Plaça, pro­pie­tà­ria de la sen­ye­ra més an­ti­ga que es con­ser­va a To­rrent, va ce­dir la ban­de­ra al con­sis­to­ri per a la pro­ces­só. Vo­ra les 19.30, des de l’an­tic ajuntament la cor­po­ra­ció mu­ni­ci­pal, pre­si­di­da per l'al­cal­de Je­sús Ros, i les as­so­cia­cions fes­ti­ves i cul­tu­rals del mu­ni­ci­pi va co­me­nçar el seu re­co­rre­gut acom­pan­yats per la Co­lla de ta­bal i do­lçai­na de La Ga­ve­lla, ai­xí com pels grups de ball i de ta­bal i do­lçai­na: el Grup d’Al­ba­des dels Llau­ra­dors de To­rrent del Cer­cle Ca­tò­lic, el Grup de Ball de To­rrent i el Grup de Ball L’U i Dos de la Llar An­to­nia­na. Du­rant to­ta la pro­ces­só els por­ta­dors de la Reial Sen­ye­ra van ser el ca­pi­tà cris­tià, Ale­jan­dro An­dreu, la fa­lle­ra ma­jor de To­rrent, Noe­lia Pei­na­do, la fa­lle­ra ma­jor in­fan­til, Car­la Pa­llar­dó, la ca­pi­ta­na mora, Am­pa­ro Mar­tí­nez, i la reina de l’En­con­tre, Gema Guillamón. L’al­fe­res cris­tia­na, Yo­lan­da Mu­ñoz i l'al­fe­res mora, Cris­ti­na Pla­nells, i la Mu­sa de la Mú­si­ca de la Unió Mu­si­cal de To­rrent, Gema Ler­ma van por­tar una co­ro­na de llo­rer per a fer la ofre­na a Jau­me I. Com a novetat en­guany, les por­tes de la Ca­sa de la Cultura es van obrir al pas de la pro­ces­só que es va de­tin­dre da­vant d'un bust del rei Jau­me I. En ei­xe mo­ment les Fa­lle­res Ma­jors de To­rrent van fer la ofre­na al rei. Per a fi­na­lit­zar l'ac­te, es van re­par­tir pe­ces de xo­co­la­te to­rren­tí a tots els veïns que es van acos­tar a la pro­ces­só i el Cer­cle Ca­tò­lic de To­rrent va ofe­rir un con­cert ins­ti­tu­cio­nal als peus de la To­rre. Abans de co­me­nçar el con­cert, el re­gi­dor de Ac­ti­vi­tats Lú­di­ques i Tra­di­cio­nals, Al­fred Cos­ta, va agraïr a les as­so­cia­cions cul­tu­rals la seua col·la­bo­ra­ció en la pri­me­ra Set­ma­na Cul­tu­ral del 9 d'Oc­tu­bre i l'al­cal­de Je­sús Ros va res­sal­tar la im­por­tàn­cia que té per tots els to­rren­tins i to­rren­ti­nes i per als va­len­cians la da­ta del 9 d'oc­tu­bre. El di­rec­tor, Vi­cen­te Co­go­llos, va di­ri­gir un con­cert en el qual es va in­ter­pre­tar una mar­xa cris­tia­na, l'Him­ne de To­rrent i l'Him­ne de Va­lèn­cia en­tre al­tres obres. Despues del con­cert va te­nir lloc un cas­tell de focs ar­ti­fi­cials.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.