II Sa­rau de Montroi

Nou Torrentí - - Montserrat - Montroi - Real - Turís - RE­DAC­CIÓN

El prò­xim dis­sab­te 24 d'oc­tu­bre, tin­drà lloc el II Sa­rau de Montroi, a la Plaça Espanya de Montroi a par­tir de les 18:30. A més a més, com­pta­rà amb la par­ti­ci­pa­ció de la Ron­da­lla Sa- ma­ruc. Fi­nal­ment, a to­tes les per­so­nes que va­gen a as­sis­tir a l'es­de­ve­ni­ment, se'ls con­vi­da­rà a tas­tar la mis­te­la i la co­ca de llan­da de Montroi. No us po­deu per­dre el II Sa­rau!

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.