Un desig per na­dal, a Mon­tse­rrat

Nou Torrentí - - Montserrat - Montroi - Real - Turís - RE­DAC­CIÓN

Com l’any pas­sat, des de l'Ajuntament de Mon­tse­rrat, po­sa­rem en mar­xa la cam­pan­ya de pro­mo­ció del co­me­rç lo­cal en for­ma de con­curs de di­buix, "Un desig per Na­dal". Els di­bui­xos guan­ya­dors es pen­ja­ran com a adorns en l’ar­bre de Na­dal ge­gant que es po­sa­rà en­front de l'Ajuntament per a am­bien­tar el cen­tre del po­ble du­rant les prò­xi­mes fes­tes. Par­ti­ci­pa­rà l'alum­nat de Pri­mà­ria del Col·le­gi Pú­blic Eva­ris­to Ca­la­ta­yud i col·la­bo­ra­ran els co­me­rços lo­cals, on es re­par­ti­ran els fulls per a di­bui­xar. El ter­mi­ni per pre­sen­tar els di­bui­xos a l’es­co­la fi­na­lit­za­rà el 2 de desem­bre. Di­jous 10 de desem­bre es lliu­ra­ran els pre­mis als guan­ya­dors i, pos­te­rior­ment, tin­drà lloc l'ac­te d'en­llu­me­nat de l'ar­bre. Es­pe­rem la vos­tra par­ti­ci­pa­ció! Si hi ha cap dub­te o al­gun co­me­rç s'hi vol ad­he­rir, ha de con­tac­tar amb Carmina Tordera (l’agent d’ocu­pa­ció i desen­vo­lu­pa­ment lo­cal) al tel. 962 988 000

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.