To­rrent acull la pre­sen­ta­ció del grup Mui­xe­ran­ga la To­rren­ti­na

Nou Torrentí - - Festa I Tradició - RE­DAC­CIÓN

Mui­xe­ran­gues de Sue­ca, Va­lèn­cia, Car­let i Cullera, ai­xí com els tres grups de ta­bal i do­lçai­na de la ciu­tat (el Ros­se­jat, el Cer­cle Ca­tò­lic i els Do­lçai­ners), a més d'al­tres d'Ala­quàs i Va­lèn­cia acom­pan­ya­ren la To­rren­ti­na en una jor­na­da de dis­sab­te que es va ini­ciar amb una cer­ca­vi­la des de la font de les Gra­no­tes fins a la To­rre, on els mui­xe­ran­guers van fer un des­ple­ga­ment de to­rres hu­ma­nes da­vant d’un gran nom­bre de veïns de To­rrent que van gau­dir d’un ac­te únic a To­rrent. Mª Je­sús Herrada, mem­bre de la Mui­xe­ran­ga la To­rren­ti­na, va des­ta­car que el fet de que a To­rrent es co­men­cen a realit­zar es­te ti­pus d’ac­tes fa que la ciu­tat do­ne “un gran pas cul­tu­ral”, a més, la gran ac­cep­ta­ció que va tin­dre l’ac­te per part dels veïns que om­pli­ren els ca­rrers del re­co­rre­gut i acu­di­ren a la fi de l’ac­te a la To­rre de­mos­tra que hi ha tot un fu­tur per es­criu­re amb la Mui­xe­ran­ga en To­rrent. L'ac­te el pre­sen­tà el pe­rio­dis­ta Ze­qui Cas­te­llano amb la col·la­bo­ra­ció de Vi­cent Pa­la­cios qui va fer una ex­pli­ca­ció més tèc­ni­ca. Els mui­xe­ran­guers re­pre­sen­ta­ren fi­gu­res com l’Al­coia­net, la Tro­ba­da, el Banc, l’Ai­xe­cat, la Fi­gue­re­ta o la Ma­rie­ta i al fi­nal de l'ac­te els grups par­ti­ci­pants re­be­ren un exem­plar de la Crò­ni­ca de Ra­món Mun­ta­ner so­bre Jau­me I. No van vo­ler fal­tar a l’ac­te el re­gi­dor de Trans­pa­rèn­cia, Ac­ti­vi­tats Lú­di­ques i Tra­di­cio­nals, Al­fred Cos­ta, el re­gi­dor d'Aten­ció a les Per­so­nes, Fran­cesc Car­bo­nell i la re­gi­do­ra d'Edu­ca­ció i Di­na­mit­za­ció Lin­güís­ti­ca, Pa­tri­cia Sáez, en­tre al­tres per­so­na­li­tats.

Mui­xe­ran­ga la To­rren­ti­na La Mui­xe­ran­ga la To­rren­ti­na naix des­prés que els xi­quets de la fa­lla La Cot­xe­ra ob­tin­gue­ren el pri­mer pre­mi des­prés de re­pre­sen­tar una mui­xe­ran­ga en el Cant de l’Es­to­re­ta a Va­lèn­cia. Amb el nom de la To­rren­ti­na i fent re­fe­rèn­cia a l'an­ti­ga fà­bri­ca de la Cot­xe­ra, es va plan­te­jar crear un grup de Mui­xe­ran­ga a la ca­pi­tal de l'Hor­ta Sud, i que al fi­nal ha es­tat pos­si­ble crear amb gent no sols de To­rrent, de to­ta la co­mar­ca. Ac­tual­ment el grup es­tà for­mat per 7 xi­quets i 18 adults. En els prò­xims me­sos, te­nen la in­ten­ció de tan­car di­ver­ses ac­tua­cions per to­ta la co­mar­ca ja que com afir­ma Mª Je­sús Herrada, “vo­lem ser de la co­mar­ca”. Fet que ens mos­tra que el grup la To­rren­ti­na es­tà en crei­xe­ment.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.