To­rrent inau­gu­ra l'ex­po­si­ció del Va­len­cia CF ‘Doblet His­tò­ric 2003-2004'

Nou Torrentí - - Actualitat -

A l’An­tic Mer­cat de To­rrent es va ce­le­brar la inau­gu­ra­ció de l’ex­po­si­ció del Va­lèn­cia CF ‘Doblet His­tò­ric 2003-2004’. La co­mis­sà­ria de l’ex­po­si­ció, María Do­lo­res Ruiz va pre­sen­tar i di­ri­gir l’ac­te en el qual el re­gi­dor de Trans­pa­rèn­cia, Ac­ti­vi­tats Lú­di­ques i Tra­di­cio­nals, Al­fred Cos­ta, Jau­me Or­tí, ex­pre­si­dent del Va­len­cia CF, Sal­va­dor Mar­tí­nez, pa­tró de la Fun­da­ció VCF i Blas Ma­dri­gal, pre­si­dent de l’Agru­pa­ció de Pen­yes Va­len­cia­nis­tes, van de­di­car a tots els as­sis­tents unes pa­ra­ules, realçant el va­len­cia­nis­me que es res­pi­ra a To­rrent. Jau­me Or­tí va fer en­tre­ga a Al­fred Cos­ta d’una sa­ma­rre­ta del Va­len­cià CF. com­me­mo­ra­ti­va de l’ex­po­si­ció. A més, Sal­va­dor Mar­tí­nez tam­bé va ob­se­quiar al re­gi­dor amb una cò­pia de l’ac­ta fun­da­cio­nal del Va­len­cia CF. Per la seua ban­da, els pre­si­dents de les pen­yes va­len­cia­nis­tes de To­rrent, van re­bre de mans de Sal­va­dor Mar­tí­nez una pla­ca com­me­mo­ra­ti­va de l’ex­po­si­ció. Tots els as­sis­tents van po­der gau­dir d’un ví­deo que feia un re­sum de l’any del doblet, re­cor­dant amb nos­tàl­gia ai­xí una eta­pa glo­rio­sa que tots els va­len­cia­nis­tes es­pe­ren que no tar­de molt en re­pe­tir-se. Tam­bé van es­tar pre­sents a la inau­gu­ra­ció un no­drit grup de la Cor­po­ra­ció Mu­ni­ci­pal. L’ex­po­si­ció es trac­ta d'una re­tros­pec­ti­va a la tra­jec­tò­ria del Va­lèn­cia CF. en amb­dues com­pe­ti­cions du­rant la tem­po­ra­da 2003-2004, una èpo­ca dau­ra­da en la his­tò­ria del club de Mes­ta­lla que la gran ma­jo­ria dels va­len­cia­nis­tes te­nen gra­va­da en la seua me­mò­ria. A més, es­ta mi­ra­da al pas­sat glo­riós del Club re­cull tes­ti­mo­nis dels pro­ta­go­nis­tes, les seues sa­ma­rre­tes, guants i bo­tes o do­cu­ments grà­fics. L'ex­po­si­ció com­pta amb la pre­sèn­cia dels dos tí­tols acon­se­guits en aque­lla tem­po­ra­da mà­gi­ca. Un d'ells és el de Lli­ga, que es va guan­yar al Ra­món Sánchez Piz­juán de Se­vi­lla el 9 de maig de 2004 des­prés d'una du­ra i tre­ba­lla­da tem­po­ra­da su­per­ant als ge­gants de la com­pe- ti­ció. L'al­tre tí­tol que es­ta­rà pre­si­dint l'ex­po­si­ció se­rà la co­pa de la UEFA, acon­se­gui­da 10 dies des­prés da­vant un dels equips més po­tents de la com­pe­ti­ció en aquell mo­ment, el Olym­pi­que de Mar­se­lla. Es pot vi­si­tar l'ex­po­si­ció fins al 5 de gener de di­lluns a diu­men­ge de 10:00h a 14:00h i de 17:00h a 20:00h. Es­ta­rà tan­ca­da l’1 de gener. El 3 i 5 de gener, tan­ca a la ves­pra­da.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.