L'Ajuntament de Tu­rís ret ho­me­nat­ge als cam­pions de taek­won­do

Nou Torrentí - - Montserrat - Montroi - Real - Turís - RE­DAC­CIÓN

La bal­co­na­da de l'Ajuntament de Tu­rís va obrir les seues por­tes per a re­bre al cam­pió d'Es­pan­ya de taek­won­do per equips Club Es­por­tiu Za­fri­lla. A peu de con­sis­to­ri es tro­ba­ven l'Al­cal­de, Is­mael Co­rell, i el Re­gi­dor d'Es­ports, Iván Pi­có, al cos­tat de la res­ta de la cor­po­ra­ció. Me­da­llis­tes i cos tècnic van re­bre la ca­lor de l'afi­ció i un per­ga­mí com­me­mo­ra­tiu de mans de l'al­cal­de. Es­pe­cial aten­ció me­reix Ro­cío Guai­ta Ji­mé­nez que per cin­què any con­se­cu­tiu s'ha pro­cla­mat cam­pio­na na­cio­nal.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.