Sant Va­le­rià fa­rà vi­brar l’ei­xam­ple amb la ju­bi­la­ció de Vi­cen­te Ca­ba­ller

Vi­cen­te Ca­ba­ller: “Per als amants de la pól­vo­ra se­rà una nit mà­gi­ca i jo tan­ca­ré tot un ci­cle”

Nou Torrentí - - ACTUALITAT -

En­guany la gran mas­cle­tà noc­tur­na de la fa­lla Sant Va­le­rià se­rà més es­pe­cial que mai, ja que el pi­ro­tèc­nic Vi­cen­te Ca­ba­ller s’aco­mia­da del seu ofi­ci en To­rrent amb “un es­pec­ta­cle to­tal­ment di­fe­rent al vist fins al dia de hui” se­gons ha afir­mat el mes­tre dels mes­tres.

Es­ta ci­ta amb la fa­lla Sant Va­le­rià s’ha con­so­li­dat com un dels prin­ci­pals atrac­tius per ex­cel•lèn­cia de les fa­lles de To­rrent, una ci­ta in­dis­pen­sa­ble per als amants de la pól­vo­ra. En pa­ra­ules del ge­rent i re­co­ne­gut com mi­llor pi­ro­tèc­nic del món, Vi­cen­te Ca­ba­ller, “no­més el mun­tat­ge, la dis­tri­bu­ció de la mas­cle­tá, la dis­po­si­ció de ca­da ar­ti­fi­ci se­rà di­fe­rent a qual­se­vol mas­cle­tà que s’ha­ja vist fins ara. Es­tà cui­da­da des del pri­mer tro d’avís fins a l’úl­tim i la ma­tei­xa co­mis­sió par­ti­ci­pa en el seu dis­seny, ai­xò és el que la fa es­pe­cial, en­tre al­tres co­ses” ma­ti­sa el pi­ro­tèc­nic- “No es trac­ta de ser el que més qui­los dis­pa­ra; si­nó de fer una sim­fo­nia amb el que la llei, les dis­tàn­cies i el ca­rrer et per­met; re­cor­dem que per a fer qual­se­vol es­pec­ta­cle, abans es fa un pre­vi es­tu­di de se­gu­re­tat. Fa­rem que el pú­blic la re­cor­de pel rit­me i les nom­bro­ses no­ve­tats que por­ta­rà.” Vi­cen­te Ca­ba­ller es­ta­rà pre­sent en la mas­cle­tà “amb la co­mis­sió: veient i gau­dint allò al que m’he de­di­cat des dels huit anys. No vull ava­nçar res, pe­rò per als amants de la pól­vo­ra, se­rà una nit mà­gi­ca i jo tan­ca­ré tot un ci­cle”, co­men­ta emo­cio­nat Vi­cen­te Ca­ba­ller.

Sis­te­ma únic de dis­pa­ra­da

En­tre al­tres cu­rio­si­tats, es­ta mas­cle­tà es­ta­rà con­tro­la­da i dis­pa­ra­da per un sis­te­ma de tret i pro­gra­ma­ri creat per l’em­pre­sa i que amb els anys ha si­gut imi­ta­da per al­tres.

Fi­nal fre­nè­tic i de co­lor

Ca­ba­ller Fi­re­works, Vi­cen­te Ca­ba­ller, pre­pa­ra amb mol­ta cu­ra, des de les seues ins­tal·la­cions, ca­das­cun dels ar­ti­fi­cis que s’uti­lit­za­ran en la gran mas­cle­tà de Sant Va­le­rià i que se­rà el tret d’ei­xi­da per a la nit de la cre­mà a To­rrent. S’es­pe­ren més de 3.000 per­so­nes, arri­ba­des de to­tes les co­mis­sions, per a veu­re el gran i únic es­pec­ta­cle d’aques­tes ca­rac­te­rís­ti­ques a la nos­tra ciu­tat.

Des­cans veï­nal

Des­prés de la bo­na aco­lli­da de pú­blic de les pas­sa­des edi­cions la fa­lla Sant Va­le­rià ava­nça la seua dis­pa­ra­da i ho fa­rà a les 23.00 ho­res per do­nar el tret d’ei­xi­da a la nit del foc i ai­xí con­ci­liar el des­cans de la vi­da veï­nal en fer-lo més prom­pte.

Mas­cle­tà noc­tur­na Sant Va­le­rià

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.