Ta­ca’t pel càn­cer in­fan­til al Cen­tre Bi­lin­güe Bam­bú

La re­cap­ta­ció va acon­se­guir la xi­fra de 2.000 eu­ros

Nou Torrentí - - ACTUALITAT -

El Cen­tre Bi­lin­güe Bam­bú, al cos­tat de to­tes les fa­mí­lies im­pli­ca­des, van vo­ler ta­car-se per a re­cap­tar fons per al càn­cer in­fan­til ce­le­brant la II Xo­co­la­ta­da So­li­dà­ria di­jous 15 de fe­brer. Un dia per a no obli­dar: som­riu­res, ca­res de sa­tis­fac­ció, ale­gria i mol­ta so­li­da­ri­tat. La re­cap­ta­ció va acon­se­guir la xi­fra de 2.000 eu­ros.

Des del cen­tre vo­len do­nar les grà­cies a to­tes les em­pre­ses, co­me­rços, gent anò­ni­ma, fa­mí­lies del col·le, l’equip edu­ca­tiu i molts més, que amb el seu gra­net d’are­na van acon­se­guir que en­tre tots es crea­ra un dia es­pe­cial. Els més xi­co­tets van créi­xer apre­nent que ser so­li­da­ri i preo­cu­par-se pels al­tres és im­por­tant.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.