Cort d’Ho­nor Ma­jor 2019

Nou Torrentí - - ESPECIAL FALLES -

BELÉN MAR­TÍ­NEZ MAR­TÍ­NEZ Fa­lla: Ca­mí Reial.

Edat: 37 anys.

Pro­fes­sió: Tre­ba­lle a una cen­tra­le­ta d’Aten­ció al Client d’una em­pre­sa va­len­cia­na de per­fu­me­ria.

Anys de fa­lle­ra: Vaig nài­xer sent fa­lle­ra.

Afi­cions: M´agra­da pas­sar el temps lliu­re amb la fa­mí­lia, pas­se­jar i lle­gir.

Ac­te pre­fe­rit: Ca­da ac­te el visc com el meu pre­fe­rit, no po­dria ele­gir no­més un d´ells, tots són im­por­tants i es­pe­cials.

CE­CI­LIA PILES AN­DREU

Fa­lla: Avin­gu­da.

Edat: 28 anys.

Pro­fes­sió: Pro­fes­so­ra i tra­duc­to­ra.

Anys de fa­lle­ra: Des dels tres anys.

Afi­cions: Lle­gir, viat­jar i la mú­si­ca.

Ac­te pre­fe­rit: Un dels mo­ments més im­por­tants és la cri­da, ja que dó­na ini­ci a tot un mes d’ac­ti­vi­tat fre­nè­ti­ca. En­guany hem po­gut gau­dir-la des d’un lloc pri­vi­le­giat i ha si­gut més es­pe­cial si cap.

EST­HER PE­RIS ROIG

Fa­lla: A.C. Pa­re Mén­dez.

Edat: 32 anys.

Pro­fes­sió: Cui­ne­ra.

Anys de fa­lle­ra: Des de ben xi­cote­ta. Pe­rò en la meua ac­tual co­mis­sió por­te 9 o 10 anys.

Afi­cions: M’agra­den molt les que­da­des amb els amics, la jar­di­ne­ria, pas­se­jar, i pas­sar temps amb els meus ne­bots.

Ac­te pre­fe­rit: Fins al mo­ment la ca­val­ca­da de reis m’en­can­tà. Fou molt di­ver­ti­da, pe­rò des­prés de la Cri­da crec que em que­de amb ella, en­ca­ra que es­pe­re l’ofre­na amb mol­tes ga­nes i il•lu­sió.

LAU­RA MORAGON DE LA EN­CAR­NA­CIÓN

Fa­lla: Ra­món i Ca­jal.

Edat: 31 anys. Pro­fes­sió: En­gin­yer Te­le­co­mu­ni­ca­cions.

Anys de fa­lle­ra: Des que vaig nài­xer.

Afi­cions: Equi­ta­ció.

Ac­te pre­fe­rit: L’Ofre­na a la Ma­re de Déu i l’Exal­ta­ció de la Fa­lle­ra Ma­jor.

MA­RIA GI­MÉ­NEZ SE­RRANO Fa­lla: Sa­ra­gos­sa-Parc Cen­tral.

Edat: 25 anys.

Pro­fes­sió: Fi­lò­lo­ga ca­ta­la­na.

Anys de fa­lle­ra: Des que vaig nài­xer.

Afi­cions: M’agra­da molt anar a veu­re obres de tea­tre, tant ama­teur com pro­fes­sio­nal, i tam­bé, els mu­si­cals. A més, gau­deix pas­se­jant pel cen­tre his­tò­ric de Va­lèn­cia amb la meua fa­mí­lia.

Ac­te pre­fe­rit: Dins de la set­ma­na fa­lle­ra es­pe­re amb mol­tes ga­nes l’ofre­na, ja que la de­vo­ció i el fer­vor que tinc per la nos­tra pa­tro­na és mol­ta. Fo­ra de la set­ma­na fa­lle­ra, en­guany em que­de amb la Cri­da, sen­se dub­te un ac­te inobli­da­ble que do­na prin­ci­pi a la mi­llor fes­ta del món.

NEREA MONERA MAR­TÍ­NEZ Fa­lla: An­to­ni Par­do.

Edat: 29 anys.

Pro­fes­sió: Tre­ba­lle com ana­lis­ta de la­bo­ra­to­ri en una in­dús­tria ali­men­ta­ria.

Anys de fa­lle­ra: Des que vaig nài­xer.

Afi­cions: Lle­gir, Pas­se­jat i mun­tar a ca­vall.

Ac­te pre­fe­rit: En­ca­ra que tot el que té a veu­re amb les fa­lles m’agra­da, el meu ac­te fa­vo­rit és la pre­sen­ta­ció.

OL­GA OR­TE­GA FLOR

Fa­lla: Se­gon Tram Avin­gu­da.

Edat: 34 anys.

Pro­fes­sió: Mes­tra d’Edu­ca­ció In­fan­til.

Anys de fa­lle­ra: Des de sem­pre. Afi­cions: Lle­gir, viat­jar, pas­sar temps en la fa­mí­lia i els amics i anar a la plat­ja.

Ac­te pre­fe­rit: En­guany, la Cri­da.

VA­NES­SA ESPÍN GARCIA

Fa­lla: Ni­co­lau An­dreu.

Edat: 24 anys.

Pro­fes­sió: Tre­ba­lle al co­me­rç.

Anys de fa­lle­ra: Sóc fa­lle­ra des dels 3 anys.

Afi­cions: M’agra­den molt les pel•lí­cu­les, la mú­si­ca i lle­gar. Tam­bé ei­xir a do­nar una vol­ta amb els amics i anar a la plat­ja.

Ac­te pre­fe­rit: Sem­pre m’ha agra­dat molt el dia de l’ofre­na on ofe­rim les nos­tres flors a la Ma­re de Déu, pe­rò fins ara de tot el que he vis­cut em que­de amb el dia de la Cri­da. Va ser un ac­te molt emo­tiu, es­tar allí dalt i po­der veu­re a to­ta ei­xa gent gau­dint del que anava a ser l’ini­ci de la nos­tra fes­ta, va ser inobli­da­ble.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.