“Les Fa­lles a més de fes­ta per da­munt de tot són tra­di­ció i cul­tu­ra”

Nou Torrentí - - ESPECIAL FALLES - JÉSSICA ME­DI­NA

Ana Ro­yo com­pilx dos anys com a pre­si­den­ta de la Jun­ta Lo­cal Fa­lle­ra de To­rrent, i Nou To­rren­ti s’en­tre­vis­ta amb ella per­què ens con­te les no­ve­tats que po­dem tro­bar aquest any als ac­tes fa­llers i quin ba­la­nç fa dels seus dos anys al cà­rrec.

Quin ba­la­nç fa d’aquests dos anys com a pre­si­den­ta­de la Jun­ta Lo­cal Fa­lle­ra de To­rrent?

El ba­la­nç és po­si­tiu, per­què pen­se que les co­ses van ei­xint a po­quet a po­quet com se les plan­te­jà­vem amb ini­cia­ti­ves i pro­pos­tes que s’han fi­cat da­munt de la tau­la i que les fa­lles hi han ac­cep­tat i que s’han po­gut dur a ter­me, Han si­gut dos anys in­ten­sos, que s’ha tre­ba­llat molt, amb mol­ta gent i tre­ball da­rre­re que no es veu i que grà­cies a ells fi­nal­ment el re­sul­tat és po­si­tiu.

Qui­nes no­ve­tats o can­vis po­dem veu­re aquest any?

Com ja s’ha ava­nçat tor­nem a fer l’ofre­na en un dia, i açò es va pla­te­jar per­què era una de­man­da per part de les fa­lles i es va apro­var per­què en­te­nem que és un ac­te im­por­tant que me­reix l’aten­ció de tot el món fa­ller i no com abans que es feia se­pa­rat en dos dies i la mi­tad de co­mis­sions es­ta­va en l’ofre­na i l’al­tra mi­tat en unes al­tres ac­ti­vi­tats. I per al­tra ban­da des­ta­car com a no­ve­tat l’en­tre­ga de pre­mis que es tras­lla­da del dia 16 al dia 17 de ma­rç en un ac­te a part al ma­tí a les 11.30 en la Plaça Unió Mu­si­cal. I més a més aquest any es fa­rà un ac­te en ho­nor a Sant Jo­sep el dia 18 amb dan­sa­des i fi­na­lit­zant amb un cas­tell a la Nit del Foc.

Qui­na evo­lu­ció creu que hi ha a la Jun­ta Lo­cal Fa­lle­ra de To­rrent, des que vas ser fa­lle­ra ma­jor? L’evo­lu­ció, pen­se que és al món de les fa­lles en ge­ne­ral, les fa­lles han can­viat molt en al­guns as­pec­tes per a mi­llor i en al­tres no tan bons. A ni­vell de jun­ta pen­se que els can­vis han vin­gut do­nats per la si­tua­ció so­cial i de la vi­da en ge­ne­ral, lò­gi­ca­ment anem a un món més mo­dern amb més di­na­mis­me i la for­ma de tre­ba­llar és di­fe­rent, pe­rò pen­se que en ca­da es­pai de temps s’han fet les co­ses com en ei­xe mo­ment es re­que­ria.

Creus que és im­por­tant res­ca­tar an­ti­gues tra­di­cions d’ini­ci? Les fa­lles a més de fes­ta per da­munt de tot són tra­di­ció i cul­tu­ra i n’hi ha co­ses que no es po­den per­dre o que es po­den re­cu­pe­rar i que mai de­guem per­dre, la tra­di­ció i la cul­tu­ra sem­pre deuen per­du­rar i més a més hem de trans­me­tre ho als me­nuts i que si­guen co­nei­xe­dors d’aquests cos­tums.

Es pot mi­llo­rar en al­guns as­pec­tes de la fes­ta?

Jo pen­se que en aques­ta vi­da, tot es pot mi­llo­rar i és mi­llo­ra­ble, el que cal tin­dre és la ca­pa­ci­tat i el vo­ler de mi­llo­rar. El que deuen fer els fa­llers és su­pe­rar-se any da­rre­re d’any en tots els sen­tits.

Com veu el ni­vell fa­ller to­rren­ti als con­cur­sos i la par­ti­ci­pa­ció fa­lle­ra aquests úl­tims anys en­re­re? A veu­re n’hi ha de tot, al­guns con­cur­sos te­nen prou afluèn­cia de co­mis­sions i en al­tres con­cur­sos que cal tre­ba­llar-los més, de ve­ga­des no es pot com­ptar amb la gent ne­ces­sà­ria o de ve­ga­des no vo­len, és una de­ci­sió res­pec­ta­ble, ca­da co­mis­sió deu en­fo­car la seua fa­lla com mi­llor con­si­de­ra, pe­rò pen­se que no de­guem obli­dar-se que les fa­lles són tra­di­ció i cul­tu­ra i ai­xò és el que es deu po­ten­ciar des de ca­da co­mis­sió de To­rrent. Pe­rò pen­se que a poc a poc ho van tre­ba­llant més, per­què per exem­ple aquest any el tea­tre ha tin­gut molt bo­na ac­cep­ta­ció en ge­ne­ral, mol­tes fa­lles que no par­ti­ci­pa­ven ho es­tan fent, in­clòs al tea­tre in­fan­til. I per al­tra ban­da la ca­val­ca­da in­fan­til, és una ca­val­ca­da molt tre­ba­lla­da i amb molt de ni­vell, jo pen­se que les fa­lles es­tan aga­fant cons­cièn­cia que cal tre­ba­llar-se els con­cur­sos per­què el ni­vell de les nos­tres fa­lles es man­tin­ga.

I per a aques­tes fa­lles que con­sell do­na­ries, per po­der gau­dir-les? Doncs so­bre­tot que tots tin­ga’m co­nei­xe­ment que la fes­ta és per a di­ver­tir-se, per­què con­vi­vim en xi­quets i cal do­nar exem­ple, amb el te­ma de les nits de ca­sal, pól­vo­ra, i als ac­tes, que tots tin­ga’m una or­ga­nit­za­ció i si tots fi­quem de la nos­tra part, tot es desen­vo­lu­pa molt mi­llor, i po­dem po­der gau­dir de la fes­ta més tran­quil·la­ment.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.