Co­neix el lli­bret de Sant Va­le­rià so­bre el mer­cat de To­rrent

Nou Torrentí - - ESPECIAL FALLES - MATILDE CAVA

El pre­si­dent de la fa­lla ens des­ve­la com va sor­gir la idea i com l’han dut a ter­me

En­tre­vis­tem a Mi­guel Àn­gel Atien­za Blanch, pre­si­dent de la fa­lla Sant Va­le­rià de To­rrent, per­què ens con­te com han realit­zat aquest any el lli­bret i com es­tà vi­vint aquest any com a pre­si­dent.

Com va sor­gir la idea de fer el lli­bret so­bre el mer­cat de To­rrent? En­guany se ce­le­bra el 50é aniver­sa­ri de l’en­de­rro­ca­ment dels por­xis de la to­rre i vam pen­sar que era un bon mo­tiu de fer ho­me­nat­ge als nos­tres co­mer­ciants. Per ai­xò hem pre­pa­rat un mo­no­grà­fic que par­la de la his­tò­ria de la ven­da de mer­ca­de­ries a To­rrent, des de l’èpo­ca an­da­lu­sí fins a l’ac­tua­li­tat.

Què po­dem tro­bar en el lli­bret? His­tò­ria, anèc­do­tes, co­mer­ciants, pa­ra­des, pro­duc­tes del nos­tre po­ble i la seua re­la­ció amb les fa­lles. Tro­bem ar­ti­cles de l’ar­queò­lo­ga, Lour­des Ro­ca, so­bre el pe­río­de an­da­lu­sí, Jor­ge Sán­chez An­tú­nez par­la so­bre la part me­die­val fins a la cons­truc­ció del mer­cat cen­tral. Ai­tor Sán­chez ens con­ta la his­tò­ria del mer­cat de Sant Gre­go­ri. Per la seua ban­da, la part fa­lle­ra se cen­tra en la re­la­ció en­tre fa­lles i mer­cats amb ar­ti­cles de Joan Cas­te­lló de­di­cats al ca­da­fal o Ja­vier Mo­zas, so­bre les fa­lles de to­ta la Co­mu­ni­tat que por­ten el nom de mer­cat. Sal­va­dor Cis­car par­la de l’apa­ri­ció per pri­me­ra ve­ga­da de la pu­bli­ci­tat en un lli­bret de fa­lla a Va­lèn­cia i To­rrent. Jo­se Ga­lle­go fa una vi­si­ta als pues­tos ac­tuals. Per úl­tim, Sa­ra An­dreu, Mò­ni­ca Co­rra­les, Na­ta­lia Bo­rre­go i Cap de Su­ro Es­tu­di fan l’apar­tat in­fan­til de­di­cat al mer­cat. Eu­ge­nio Si­mó és l’en­ca­rre­gat de la por­ta­da i Sa­ma­ruc So­lu­cions Grà­fi­ques del dis­seny.

Què ha si­gut el més di­fí­cil de realit­zar?

Coor­di­nar a tots els ar­ti­cu­lis­tes per tin­dre’ls en temps i for­ma, ja que es trac­ta d’una tas­ca al­truis­ta, en de­fen­sa del pa­tri­mo­ni de la ciu­tat i que no es re­cull en cap al­tra pu­bli­ca­ció. Grà­cies a les fa­lles es cui­da la nos­tra his­tò­ria.

Com ha aco­llit la fa­lla i el po­ble el lli­bret?

Ha si­gut tot un èxit. La gent del mer­cat es­tà molt con­ten­ta. Vam fer en­tre­ga del lli­bret a la pre­si­den­ta del mer­cat i ho han aco­llit amb mol­ta es­ti­ma, per­què po­ca gent se’n re­cor­da de la seua tas­ca. Ja és cos­tum que mol­ta gent ens de­ma­ne lli­brets, per la qua­li­tat del con­tin­gut i les inè­di­tes fo­to­gra­fies que par­len de la his­tò­ria grà­fi­ca de To­rrent.

Com es­tan vi­vint aquest any com a pre­si­dent de la teua fa­lla? Es­tà sent un any mag­ní­fic acom­pan­yat de les fa­lle­res ma­jors, So­nia i Va­le­ria, i del pre­si­dent Mar­cos. Anem de pun­ta a pun­ta de la Co­mu­ni­tat en ac­tes ofi­cials, som la fa­lla més viat­ge­ra de To­rrent, grà­cies a les re­la­cions i ager­ma­na­ments que te­nim amb les Gaia­tes de Cas­te­lló, les Fo­gue­res de Sant Joan, les fes­tes d’es­tiu de Sant Joan d’Ala­cant i al­tres mol­tes més.

Què és allò que més t’ha agra­dat? Sóc un amant de la pól­vo­ra i el mo­nu­ment. Ca­da any mi­llo­rem en la nos­tra mas­cle­tà noc­tur­na. Sem­pre in­ten­tem sor­pren­dre a veïns i vi­si­tants, com de­mos­tren els rius de gents que ve­nen ca­da nit de la cre­mà a veu­re el nos­tre es­pec­ta­cle pi­ro­tèc­nic. Vo­ra 3.000 per­so­nes es­pe­rem en­guany i es­pe­rem que si­ga inobli­da­ble.

Com de­fi­ni­ries la teua fa­lla?

Som una fa­lla molt tre­ba­lla­do­ra que llui­ta per la crí­ti­ca lo­cal, les ca­val­ca­des del ni­not, el lli­bret i el mo­nu­ment. Con­si­de­rem que sen­se crí­ti­ca les fa­lles per­den la seua es­sèn­cia, per ai­xò fem fa­lles tan di­ver­ti­des on no s’es­ca­pa nin­gú. Vé­nen des de to­tes les parts de To­rrent per con­tem­plar el nos­tre mo­nu­ment. I d’al­tra ban­da som una fa­lla amant de la pól­vo­ra com de­mos­tra la nos­tra mas­cle­tà noc­tur­na que és re­fe­rent a To­rrent. En­guany se­rà més es­pe­cial en­ca­ra, per­què Vi­cen­te Ca­ba­ller es ju­bi­la en Sant Va­le­rià en una mas­cle­tà mai vis­ta fins al mo­ment. Us es­pe­rem a les 23.00 h. el dia de la cre­mà.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.